ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 785 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.В.П., редовно призован, явява се лично и с адв. Ч., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

Явява се вещото лице В.А.Р..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило заключение ведно с приложения към него по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 23.06.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Ч.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Искам първо да направя едно уточнение, тъй като в жалбата си жалбоподателят посочва четири периода, за които претендира да му бъдат счетени по чл. 104, ал. 3 КСО. Първият период е от 30.07.1979 г. до 10.12.1980 г. Това е първият период, посочен в заявлението му, с което започва административното производство. В жалбата обаче първият период е посочен от 30.07.1979 г. до 18.05.1980 г. При това положение моля жалбоподателят да уточни за кой от двата периода – за този, посочен в жалбата или в заявлението претендира да му бъде счетен по чл. 104, ал. 3 КСО?

 

Адв. Ч.: По-благоприятно за жалбоподателя е посоченото му искане в заявлението. С оглед на това моля да имате предвид, че претендираните периоди следва да бъдат считани по подаденото на 06.12.2016 г. писмено заявление от жалбоподателя, а не тези, вписани в сезиращата съда жалба, тъй като обжалваното разпореждане е игнорирало периода от 18.05.1980 г. до декември месец 1980 г., т.е. има непълно произнасяне, по което ще взема становище в хода по същество.

 

Юк. В.: Периодът от 18.05.1980 г. до 10.12.1980 на жалбоподателя му е признат по чл. 104, ал. 3 КСО. Считам, че по отношение на този период между страните липсва спор.

 

Юк. В.:  Периодът от 25.01.1999 г. до 01.11.2005 г. и периодът от 05.03.2007 г. до 01.07. 2008 г. е зачетен от пенсионния орган като втора категория труд, т.е. ние категория ли ще доказваме в това производство, защото аз доколкото разбирам се иска признаване по чл. 104, ал. 3 КСО?

 

Адв. Ч.: Във връзка с изложеното правя следното уточнение.

Доверителят ми е полагал стаж, който неправилно е бил зачетен. Осигурителят само предлага, а пенсионният орган е този, който определя и зачита класифицирания стаж и като вид, и като действителна продължителност. Обжалваният административен акт е потвърден отказ да бъде преизчислен по действащия към датата на заявлението текст на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 КСО, а именно, че неправилното зачитане на класифицирания стаж води до неправилен размер на пенсията, а моят доверител в настоящето производство при пълно и правно доказване с всички допустими от закона способи установи правно значимите факти, които следва да бъдат указани със съдебния акт как да се приемат от административния орган. Това е целта на настоящето производство. В тежест на административния орган е да докаже фактите, относими към правилното постановяване на съдебния акт.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

д-р инж. В.А.Р.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.: Представил съм писмено заключение ведно с приложения към него, което поддържам.

 

Адв. Ч.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Юк. В.: Имам въпроси. Може ли вещото лице да ни каже лично той като какъв е работил?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Завършил съм Минно-геоложкия институт. Целият ми трудов стаж е в Бургаски медни мини.

 

Юк. В.: Бил ли сте член на синдикална организация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не съм бил.

 

Юк. В.: По отношение на цитираните заповеди на страници № 4 и № 5 бихте ли ни казали къде се запознахте с тях, тъй като ги няма като част от административната преписка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посетих мина „Черно море“ и ми дадоха трудовото досие на жалбоподателя, в което трудово досие са налични тези заповеди.

 

Юк. В.: Установихте ли дали има загубени или унищожени документи в това трудово досие?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Специално по зададените въпроси няма документи, които да са изгубени. Не установих такива липси.

 

Юк. В.: Тоест да разбирам ли, че трудовото досие на жалбоподателя се съхранява в мина „Черно море“?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, съхранява се в мина „Черно море“.

 

 Юк. В.: На страница № 2 от заключението цитирате един Колективен трудов договор. Как се снабдихте с него, от коя година е този договор и къде се съхранява?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознат съм с този документ, понеже съм бил и на други подобни дела. Този Колективен трудов договор важи не само за мина „Черно море“, а за всички въгледобивни мини в цяла България. Според този договор „ИТР на рудник“ са задължени да влизат под земята 12 пъти на месец. Не мога да кажа точно от коя година е, но се съхранява в мина „Черно море“. Във всяко минно-добивно предприятие трябва да го има. Аз лично при изготвяне на заключението по тази експертиза не съм го взимал, тъй като многократно съм го чел и го познавам много добре във връзка с други дела.

 

Юк. В.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 302,74 лв., 150,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 150 лв. – 04.07.2017 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 152,74 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. Ч.: Водим допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели, като моля да пристъпим към изслушването им.

 

Юк. В.: Не възразявам. Да се пристъпи към разпита на свидетелите.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетелите, на които снема самоличността, както следва:

 

Р.С.К.– ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

Г.Н.А.– ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелят А. е изведен от залата.

 

Свидетелят К. на въпроси на адв. Ч.:

 

Въпрос: Къде сте работили заедно с жалбоподателя, какво сте работил Вие, какво е работил жалбоподателят и какво е Вашето лично възприятие относно обстоятелството къде е полагал труд жалбоподателят?

 

Отговор: Аз работя в мина „Черно море” от 1984 г., като и в момента съм там. Аз като започнах работа го заварих жалбоподателя, че работи вече там. Работил съм като началник смяна, нормировчик, началник на участък и началник на отдел. Това са длъжностите, през които съм минал. Сега съм директор на мината, която е закрита. В момента текат процедури. Когато бях на рудник „Каменар”, жалбоподателят беше гл. инженер на рудника.  След това жалбоподателят беше гл. инженер на рудник „Черно море – 2”. В този момент предприятието беше съставено от 4 рудника. След 1996 г. постепенно започнаха тези, които излязоха от експлоатация, да се закриват и дейността се съсредоточи в рудник „Черно море – 2”. Това е след 1999 г., основно се работеше в този рудник и жалбоподателят беше гл. инженер там. В началото рудника беше с безучастникова структура. Тогава началникът на рудника и гл. инженер оперативно ръководеха производствения процес. Ежедневно бяха ангажирани с производството под земята. Трябваше да обходят отделните работни места, да се огледат задачите на място, да се поставят нови, да се проследи  как се изпълняват задачите, за да възложат и на следващите смени. Там е непрекъснат режим на работа. Отначало се работеше на 5-днвена работна седмица, след това преминахме на 7-днвена работна седмица, т.е. на непрекъснат режим на работа. Това означава, че само 15 дни в годината се почиваше. Тази длъжност, която жалбоподателят заемаше, изискваше непрекъснато да се извършва контрол. Като знам мащабите на рудниците, а те са доста големи, за да може да обходи работните места жалбоподателят трябваше да влиза в 8:00-8:30 часа и да излиза в 13:00 часа. Поне 4 часа от работния ден той е под земята. Това е гарантирано. Аз съм заемал подобна длъжност и знам какво представлява. 

 

Въпрос: Колко пъти в месеца жалбоподателят е влизал под земята?

 

Отговор: Почти всеки ден. Поне 2/3 от времето. Понякога се подготвяха и планови задания и тогава се работеше без да се влиза под земята, но това отнема само 2-3 дена. През повечето време от месеца се работи под земята.

 

Адв. Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят К. на въпроси на юк. В.:

 

Въпрос: От 1984 г., когато сте започнал работа в мина „Черно море”, до 2008 г. – периодът, за който жалбоподателят претендира, непрекъснато ли сте работил заедно с него?

 

Отговор: От 1999 г., когато пуснахме мина „Черно море – 2” бяхме на една площадка с жалбоподателя и до 2008 г. сме работили заедно.

 

Въпрос: Бил ли сте някога подчинен на жалбоподателя?

 

Отговор: Не, аз бях към управлението в този период, началник отдел бях. Може да се каже, че функционално аз съм му бил началник.

 

Въпрос: Казахте, че 4 часа на ден задължително жалбоподателят е бил под земята. Бяхте ли с него през тези 4 часа?

 

Отговор: Аз не съм бил постоянно с него, но когато се е налагало, сме били заедно. Даже заедно сме посещавали работните места, но не ежедневно.

 

 юк. В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

В залата е въведен свидетелят А..

 

Свидетелят А. на въпроси на адв. Ч.:

 

Въпрос: Къде сте работили заедно с жалбоподателя и през кои години? Какво сте работил Вие и какво е работил жалбоподателя? Колко често и с каква продължителност сте виждали жалбоподателя дали той полага труд под земята или работи само в канцелария?

 

Отговор: От 1975 г. до 1980 г. работих в рудник „Стоян Семенлийски” като началник рудник, началник участък и гл. инженер. Там беше и първото ни запознаване с жалбоподателя, през 1979 г., когато дойде като младши специалист в мината. От 1980 г. до края на 1992 г. работих като главен инженер, през което време отговарях за производството и за създаването на благоприятни условия на труд в мината, отговарящи на тогавашния правилник за експлоатация на въгледобивните мини. Оттам познавам както структурата, така и задълженията на всеки специалист от мина „Черно море”. В тези времена, за които говоря, към „ИТР на рудник” се водеха гл. инженер, маркшайдери, геолози, механици, енергетици, отговарящи по безопасност на труда, началник на вентилацията и други, които с заповеди на ръководството на предприятието се задължаваха ежемесечно да посещават рудника под земята, минимум 12 пъти в месеца. Конкретно за гл. инженер на рудника се изискваше да познава всяко работно място, да следи работния процес, той лично отговаря както за производствената програма, така и за ликвидирането на всяка авария в рудника. Под негово ръководство се разработваха и аварийните планове на рудника, в които за всяко работно място се определяше начина, по който трябва да бъдат изведени от рудника, от най-отдалеченото място в  рамките на работното време, като имате предвид, че рудник „Стоян Семенлийски” беше на площ от 4 км в посока изток-запад и 4 км в посока север-юг. Има 5 минни участъка, като разстоянието между тях е около 1000-1500 м., галерии с 12-13 градусов наклон и дълбочина до 2 км. Жалбоподателят е полагал труд под земята. Мога да кажа, че е имало случаи, в които е влизал не 12 пъти в месеца, а по 15-20 пъти, а за цяла смяна е бил в рамките на повече от 4-6 часа под земята.

 

адв. Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят А. на въпроси на юк. В.:

 

въпрос: Вие лично слизал ли сте с него под земята, бил ли сте с него при всичките му посещения под земята?

 

Отговор: В много от времето, повече от половината съм бил лично с него, като ръководно лице на предприятието.

 

въпрос: Прави ли се списък на работниците и ръководителите, които слизат отдолу с асансьора?

 

Отговор: Списък се изготвя за всеки работник – ИТР, води се отчет кога е влязъл, в колко часа. Има си специален журнал за влизане и излизане. Този, който влиза, отбелязва името си и се подписва. След като излезе, хората, които поемат лампата отбелязват, че той е излязъл. За всички подземни мини във всеки един момент от деня трябва да се знае колко човека има под земята.

 

Юк. В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. Ч.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. В.: Представям и моля да приемете 6 бр. Удостоверения УП-3. Моля да ми предоставите възможност чрез съдебно удостоверение да изискам и да Ви бъде представено копие на трудовото досие на жалбоподателя, съхранявано в мина „Черно море” и журнала за влизане и излизане в мината за процесния период.

 

Адв. Ч.: Искането е неоснователно. Все пак в настоящето производство се събраха достатъчно данни относно вида, характера и продължителността на положения труд. Считам, че при следващо произнасяне на административния орган същият би могъл да събере и вземе под внимание тези доказателства. Отлагането на процеса във връзка със събирането на тези доказателства е неоснователно, тъй като събраните до момента доказателства подкрепят тезата на нашата жалба. 

 

Съдът с оглед заявеното от юк. В. и като взе предвид становището на адв. Ч. намира следното: по повод искането за представяне на съдебно удостоверение, по силата на което юк. В. да се снабди със заверен екземпляр от трудовото досие на жалбоподателя, съдът намира така формулираното искане на първо място за процесуално допустимо, а с оглед обстоятелството, че част от документите по това трудово досие са послужили за изготвяне на експертизата, цитирани са от вещото лице, но не са приложени по делото обосновават и относимостта на това искане към предмета на спора.

По отношение на искането за представяне на съдебно удостоверение, по силата на което юк. В. да се снабди с въпросния списък на лицата, които посещават мините, с оглед изявлението на свидетеля А. за наличието на такъв списък и поради основния спор по делото, а именно полагал ли е предимно труд под земята жалбоподателя, съдът намира това искане за относимо към предмета на спора.

По изложените  съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи проект на поисканото от него в днешно съдебно заседание съдебно удостоверение, което да му послужи пред мина „Черно море” ЕАД за снабдяване на относими към предмета на спора писмени доказателства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

Отлага делото и насрочва съдебно заседание за 26.09.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: