ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 784 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Г.С. се явява лично и с адвокат Ч..

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас- юрисконсулт Ч..

Явява се вещото лице Г.М.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Инж.Г.М.Б., 62 г., българка, български гражданин. Без родство със страните Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Б.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Вещото лице Б. на въпросите на юрисконсулт Ч.: Съгласно правилата на мина „Черно море“ задължително специалистите трябва да имат минимум 12 влизания в месеца в рудника и престой повече от 4 часа. Тези влизания са записвани в журнал, но не се съхраняват тези документи. Няма го този журнал. Конкретни доказателства за жалбоподателя, за неговите влизания не съм открила, защото не се съхраняват. Но тези влизания се водеха всеки месец на отчет.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Б. възнаграждение в размер на 290 лева, съгласно представената справка-декларация, от които 140 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 150 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат Ч.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат Ч.: Моля да уважите жалбата, да отмените оспорения административния акт, да присъдите на доверителя ми направените разноски за вещо лице и адвокатски хонорар. В кориците на делото безспорно съдът ще установи, че за изпълняваната длъжност „Маркшайдер“ за периода 03.06.1985г.- 31.12.99 г. повечето от трудовите задължения са изпълнявани под земята. Това е основаната характеристика, по разпоредбата на чл. 104, ал.3 от КСО, с оглед на което стажът е зачетен като І категория и този стаж следва да се зачете 1:3.

Юрисконсулт Ч.: Считам, че от събраните по делото доказателства не се установяват предпоставките на чл. 104, ал.3 от КСО за считане на претендирания стаж една година за три, поради което моля да оставите подадената жалба без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: