ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На девети юли                                          две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 781 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Д.К., редовно уведомена, явява се лично. Представлява се от адвокат Х., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Българска агенция по безопасност на храните,  редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице В.М..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото с молба вх. № 7391/29.06.2018 г. пълномощно от адвокат Д., като заявява, че към настоящия момент не може да представи пълномощно относно предявения насрещен иск.

 

АДВОКАТ Д.: Няма променяна по отношение на предявения насрещен иск. Не мога да го поддържам, тъй като нямам пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

В.Д.М. – *** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Депозирал съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Х.: Имам само един въпрос. Ако може вещото лице да каже как е изчислило обезщетението – на база месечно трудово възнаграждение или на база работен ден – основното трудово възнаграждение като го раздели на работните дни в месеца?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Изчислил съм на база работен ден, конкретна ставка за работния ден. Обосновал съм го с Наредбата за елементите на възнагражденията и за доходите, за които се правят осигурителни вноски, мисля, че е чл. 1, ал. 1.

АДВОКАТ Х.: Нямам повече въпроси. Да се приеме експертизата като обоснована и правилна.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 293,25 лева, платими, както следва: 150 лева от внесения предварителен депозит за изготвянето му от ищеца и разликата от 143,25 лева, вносима от ищец по сметка на Административен съд – гр. Бургас в тридневен срок, считано от днес.

 

СЪДЪТ по предявения от ответника насрещен иск срещу ищеца К. с искане съдът да постанови решение, с което да осъди същата да заплати сумата от 8 058 лева, представляваща нанесена вреда на Българска агенция по безопасност на храните, съобрази следното:

С определение от предходно съдебно заседание съдът остави насрещния иск без движение поради това, че не отговаря на изискванията за редовност по чл.128, т.1 ГПК и даде на ответника указания в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото надлежно пълномощно за подателя му адвокат Д.. Съдебното определение е съобщено надлежно, но не е изпълнено в дадения едноседмичен срок и до днес.

При тази фактическа установеност съдът приема, че е налице фактическият състав на чл.129, ал.З от ГПК за прекратяване на производството по делото в тази част поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на предявения от ответника насрещен иск срещу ищеца.

Налице е и друго основание за прекратяване на производството в тази му част.

В насрещния иск се сочи, че ищецът К. неправомерно е отдала по реда на Закона за държавната собственост под наем склад, съставляващ част от имот – публична държавна собственост, с което е нанесла на Българска агенция по безопасност на храните вреда, представляваща пропусната полза в размер на наемните вноски за времето от изтичане на първия договор за наем на 22.03.2015 г. до изтичане срока на действие на втория договор на 10.10.2017 г., общо в размер на 8 058 лв.

В случая производството е от административен характер, образувано по предявен иск с правно основание чл.104, ал.1 от ЗДСл за присъждане на обезщетение вследствие незаконосъобразно уволнение на държавния служител, и е недопустимо разглеждането на насрещен иск за заплащане на обезщетение за пропуснати ползи от наемни вноски, които произхождат от различно основание. Касае се за отделни обезщетения, различни по характер и цел и е недопустимо в рамките на едно производство да бъде предявен и насрещен иск от ответника за присъждане на обезщетение за пропуснати ползи. Последният не е обусловен от отменена заповед за прекратяване на служебното правоотношение и описаните вземания не съставляват пряка и непосредствена последица от уволнение и отмяната му не е предпоставка за уважаването им. Такъв насрещен иск би могъл да бъде предявен по друг ред и пред друг съд, но не и в настоящото административно производство.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да върне предявеният от ответника насрещен иск срещу ищеца и да прекрати производството в тази му част.

Воден от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА насрещния иск на Българска агенция по безопасност на храните срещу Д.К., с който се претендира заплащане от същата на сума в размер на 8 058 лв., представляваща пропусната полза в размер на наемните вноски за времето от изтичане на договор за отдаване под наем на недвижим имот, а именно на 22.03.2015 г., до изтичане срока на действие на договор за отдаване под наем на недвижим имот, а именно на 10.10.2017 г., и

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №781/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас в тази част.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДИЯ:

 

 

АДВОКАТ Х.: На основание чл. 214, ал. 1 от ГПК правя искане за изменение на иска относно размера му, съобразно заключението на вещото лице, за сума от 8200,44 лева и лихва 464,69 лева. Искането сме направили съобразно заключението на вещото лице по пункт ІІ от съдебно-икономическата експертиза.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Д.: Няма пречка да бъде направено изменението на иска, въпреки че ако трябва да сме точни спрямо буквата на закона не е формулирано точно това искане, както и няма представена държавна такса за доплащане, защото се различава иска, така че моля да не се приема изменение на иска.

Други доказателства няма да сочим.

 

СЪДЪТ, като намери за основателно искането на пълномощника на ищеца за увеличаване само размера на иска в посочения от него размер, съобразен с изчислената от съдебно-икономическата експертиза като дължима сума главница и лихва, и съобрази, че за настоящото образувано съдебно производство се събира проста държавна такса в размер на 10 лева, която не зависи от цената на иска и в случая е внесена от ищеца,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА предявената искова молба в посочения в днешно съдебно заседание от пълномощника на ищеца увеличен размер, а именно – цена на иска 8200,44 лева и лихва 464,69 лева.

 

СЪДЪТ по доказателствата, с оглед заявеното от страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВОКАТ Х.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите предявения от нас иск като основателен и обоснован.

Моля да осъдите Българска агенция по безопасност на храните да заплати на доверителя ми сумата от 8200,44 лева главни и 464,69 лихва за обезщетение.

Моля да ми присъдите направените разноски, за които представям списък.

Моля да ни дадете срок за писмени бележки, за да обосновем тезата си.

АДВОКАТ Д.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите предявения иск на основание изложените факти в отговора и присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на пълномощника на ищеца 7-дневен срок за представяне по делото на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: