ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.07                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.

При прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 748 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.Д.К., в качеството на управител и едноличен собственик на капитала на „Монадико“ ЕООД, редовно призован, не се явява, за него адвокат Н.К., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 3 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА – Агенция по вписванията – гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура – гр.Бургас се явява прокурор Колев.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба на Д.Д.К., в качеството на управител на и едноличен собственик на капитала на „Монадико“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с.***, чрез адв. Н.К. против Агенция по вписванията - София за заплащане на сумата в размер на 225 лева, претендирана като обезщетение за претърпени имуществени вреди за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение във връзка с търговско дело № 82/2018 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, водено в резултат на отказ на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване на определени обстоятелства.

 

ПОСТЪПИЛА е с вх. 5696/21.05.2018г. уточняваща молба от ищеца /л.7 от делото/, ведно с устройствен правилник на Агенцията по вписванията.

 

ИЗИСКАНО е и е ПОСТЪПИЛО с вх.№ 6087/01.06.2018г. търговско дело №82/2018 г. от Окръжен съд – Бургас, което е приложено към настоящото дело.

 

ПОСТЪПИЛ е с вх. № 7492/03.07.2018г. от ответника отговор на исковата молба /л.16 от делото/.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба и моля да приемете приложените към нея доказателства.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Исковата молба е процесуално допустима срещу надлежен ответник. Да се приемат приложените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Няма да соча други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства по делото, както и тези, депозирани с молбата-уточнение.

 

ПРИЛАГА по делото търговско дело №82/2018 г. от Окръжен съд – Бургас.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

  ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите иска срещу Агенция по вписванията – гр.София като основателен и доказан. Съображения сме представели в писмените бележки, които представям.

Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски съобразно представения списък.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считаме, че исковата молба е основателна и доказана. Следва да бъде уважена като такава.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: