ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти юни                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 734 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ЯМБОЛ, представлявана от кмета Г.С., редовно уведомен, се представлява от адв. Н., с представено пълномощно по делото.   

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6121/01.06.2018 година е постъпила молба от ответната страна, чрез процесуалния представител адв.В., с която същата уведомява съдебния състав, че не може да присъства в съдебното заседание, поради служебна ангажираност. Не възразява да бъде даден ход на делото, тъй като счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

С горецитирана молба ответната страна моли в случай, че ищецът представи нови доказателства да й се даде възможност да са запознае с тях, както и подходящ срок да представи становище.   Желае срок писмена защита в случай, че делото бъде обявено за решаване.Представя списък по чл.80 от ГПК.

АДВ.Н.: Оспорвам административния акт на основанията, посочени в жалбата. Поддържам изцяло същата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Н.: Моля да отмените изцяло оспореното решение. Не са налице основанията за налагане на финансова корекция. Няма нередност, няма нарушение. Моля, да бъдат присъдени разноските на Община Ямбол, сторени по делото. Представям списък на разноските. Във връзка с представения списък на жалбоподателя правя възражение, тъй като не става ясно дали и от кого е извършено плащането по анекса. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът с оглед направените от процесуалните представители на страните искания за срок за писмени бележки им определя 7 дневен срок за това.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: