Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 310         Година 18.03.2009         Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на деветнадесети февруари две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Т.С.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 72 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

            Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Районно полицейско управление гр.Несебър против решение № 550 от 15.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 206 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър. Счита решението за незаконосъобразно – необосновано и противоречащо на закона и с подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени решението на НРС и да реши спора по същество. В съдебно заседание не се представлява и не ангажира доказателства.

            Ответникът  по жалбата – И.С.Г. ***, редовно уведомен, оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

            Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            С обжалваното решение № 550/15.12.08г., Районен съд гр.Несебър е прекратил производството по делото в частта в която на жалбоподателя е наложено наказание “глоба” в размер на 20 лв. за нарушение на чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП и е отменил наказателно постановление № 2505/08.07.2008г. на началника на РПУ гр.Несебър, в частта му с която на жалбоподателя е наложено  наказание “глоба” в размер на 100 лв., за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2, вр.чл.179, ал.1, т.5, предл.5 от ЗДвП. Съдебното решение е обжалвано единствено в частта му с която е отменено наложеното наказание, поради което в частта му, с която е прекратено производството по делото, като необжалвано е влязло в законна сила и не подлежи на касационна проверка.

За да постанови решението си в обжалваната му част съдът е приел, че наказващия орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като за първи път в наказателното постановление се твърди, че лицето е нарушило разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗДвП. Посочил е, че е недопустимо да първи път в наказателното постановление да се дава правна квалификация извън тази посочена в АУАН.

            Настоящата инстанция изцяло споделя доводите на Районния съд.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

            Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е незаконосъобразност на  обжалваното решение, тъй като е постановено в противоречие на закона и необосновано.

Възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд в обжалваната му част е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение. Освен изложените от съда мотиви, следва да се има в предвид и, че наказателното постановление е незаконосъобразно и на още едно основание. На лицето е наложено наказание на основание чл.179, ал.2, във вр.с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, а нормата на чл.179, ал.2 съдържа в себе си три хипотези, като административнонаказващия орган не е посочил конкретната приложима хипотеза. Това нарушение, също води до нарушаване правото на защита на лицето, поради което е и самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. 

            Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение  № 550 от 15.12.2008г. постановено по н.а.х.д. № 206 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                 2.