ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 729 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:46  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АСПИКОР“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т.-И.с пълномощно, находящо се на лист 81 по делото.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила в изпълнение на разпореждане, дадено в предходното съдебно заседание, проведено на 17.05.2018  г. с писмо вх. №6055/31.05.2018г. длъжностната характеристика на В.С.В., предоставена от жалбоподателя.

 

Съдът дава възможност на страната да изрази становище по доказателствата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.:Да се приеме представената длъжностна характеристика като доказателство по делото. Представям и моля да приемете удостоверение от Районен съд Несебър, че издаденото наказателно постановление №2226/2017 г., е предмет на обжалване по АНД № 277/2018 г. по описа на съда. Представям и заповед, с която директорът на Агенция „Митници“ е упълномощил началника на дирекция „Митници“ да издаде наказателното постановление. Представям и заверено копие на наказателното постановление, тъй като в преписката не е било приложено в цялост. Тъй като се спори в жалбата, че съществуват актове с различни номера, представям и четливо копие на акта, въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление. Моля да бъдат приети. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх. №6055/31.05.2018г. длъжностната характеристика на В.С.В., както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.-И.: Моля да потвърдите заповедта. Считам същата за законосъобразна, издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма и съдържаща всички необходими реквизити. Налице са материално-правните предпоставки да бъде тя издадена, а именно, че с наказателно постановление № 2226/2017 г. лицето е лишено от право да упражнява търговска дейност в складово помещение към хотел Б.. За началника на Митница Бургас е възникнало задължението да процедира по единствено възможния начин като издаде оспорваната заповед, с която да наложи ПАМ. Той е действал в хипотезата на обвързана компетентност. Обстоятелствата за това как е бил съставен и връчен актът, считам, че са предмет на друго производство и не влияят на законосъобразността на процесната заповед. Както свидетелят, разпитан в предходното съдебно заседание потвърди, той е уведомил представляващите за всички действия, извършени спрямо дружеството. Те са приложили всички актове, оспорвали са в срок издаденото наказателно постановление и самата заповед. Така че правото на защита не е било накърнено по никакъв начин в това производство, което касае ПАМ. По никакъв начин не са допуснати процесуални нарушения, затова заповедта е законосъобразна и следва да бъде потвърдена. Административното производство е различно производство и то касае заповедта, която сама по себе си на по-горе посочените основания е законосъобразна, която началникът на митницата е издал, като е следвал законовите предписания.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Представям и писмени бележки, които моля да приемете.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: