ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 725 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Й.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на община Средец, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Я.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна З.Я.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител. 

Заинтересованата страна Я.Д.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Й.Д.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

В залата се явява вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 26.06.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И.- ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед липсата на въпроси към вещото лице и по заключението, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300,00 лв., 200,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. РКО – 200 лв. – 04.07.2017 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по представеното и прието от съда заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на указанието в посочения срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. Т.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на адв. Т. и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Т.:Уважаеми административен съдия, моля да отмените обжалваната заповед. От заключението на вещото лице се установи, че процесният навес не представлява строеж по смисъла на ЗУТ, както сме посочили в жалбата въпросният строеж представлява обект, за който неправилно с процесната заповед е приложен материалния закон. Процесната заповед касае незаконен строеж. Редът за поставяне и премахване на временно преместваеми обекти е различен въпрос, предвиден в Наредба на Община Средец. Моля за възможност за представяне на кратки писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски по представения списък на разноските.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: