ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1092                        16 май 2018 година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на шестнадесети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 722 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искане на „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ****, представлявано от  М.С.Й. за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповед №РД-10-26 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Хасково, ул.“Васил Левски“ №2Д, представлявано от М.Р.М., при предложена цена 47 104.14 лева без ДДС. Иска се отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на заповедта.

С определение №653 от 20.03.2018 г. съдът е приел, че искането за отмяна на предварителното изпълнение на заповедта е недопустимо за разглеждане по същество, поради липса на правен интерес и годен за оспорване административен акт и е прекратил производството по делото. Последното е отменено с определение №5787 от 03.05.2018 г., постановено по адм. дело №4871/2018 г. на ВАС и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия като са дадени указания за изпълнение в мотивите на съдебния акт .

Във връзка с постановеното от ВАС определение са изискани и представени от административния орган допълнителни доказателства.

С оглед и на допълнително представените доказателства, съдът намира, че искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедта е недопустимо за разглеждане по същество по следните съображения:

 

Със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 година директорът на ТП „ДГС Звездец“, на основание чл.15, ал.3 НУРВИДГТДОСПДНГП, е открил процедура за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813 от КЛФ 2018 г., с дата на провеждането й 12.03.2018 година от 10.00 часа в сградата на ТП „ДГС Звездец“.

Със заповед №РД-10-22 от 09.03.2018 година, на основание чл.21 НУРВИДГТДОСПДНГП и заповедта на директора на ТП „ДГС Звездец“ от 23.02.2018 г., е назначена комисия за провеждане на конкурс за възлагане на дърводобив- сеч, разкройване на асортименти и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина с обособени позиции от посочените обекти от горски територии-държавна собственост на територията на „ЮИДП“ДП-ТП „ДГС Звездец“.

На 12.03.2018 година комисията е провела конкурса, за което е съставен протокол. С оглед констатациите от постъпилите документи, комисията е предложила на директора на ТП „ДГС Звездец“ да сключи договор за извършване на дейността „добив на дървесина в горски територии  държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ за обект №1806 с класирания на първо място „Димас 08“ЕООД.

На 13.03.2018 г. директорът на ТП „ДГС Звездец“ е издал заповед №РД-10-26, с която е обявил за класиран на  първо място и е определил за изпълнител  на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД, като в заповедта изрично е посочено, че класиран за тази позиция на второ място кандидат няма.

Със заповед №РД-10-35 от 20.03.2018 г., на основание чл.24, ал.1, т.5 НУРВИДГТДОСПДНГП, директорът на ТП „ДГС Звездец“ е прекратил открития със заповед №РД-10-17 от 23.02.2018 г. конкурс, която е влязла в сила на 11.04.2018 година.

При положение, че с последната директорът на  ТП „ДГС Звездец“  е отменил заповедта, с която е открил процедурата за провеждане на конкурса за възлагане на добив на дървесина на горски територии-държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“ по обособени позиции от обекти с № 1806, №1808, №1809, №1810, №1811, №1812 и №1813, то липсва годен за оспорване административен акт и е отпаднал правния интерес за жалбоподателя от провеждане на настоящото производство.

Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване. Независимо кога възниква липсата на правен интерес - още при подаване на жалбата, или в хода на съдебното производство, както е в конкретния случай, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо, включително и по отношение на искането за отмяна на допуснато от административния орган предварително изпълнение на административния акт.

По тези съображения и на основание  чл. 159, т.1 и т.4 АПК, Административен  съд  Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на  „Странджа лес 2016“ ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, к-с „Меден рудник“, ****, представлявано от  М.С.Й.  за отмяна на предварителното изпълнение на заповед № РД-10-26 от 13.03.2018 година на директора на Териториално поделение/ТП/ „Държавно горско стопанство Звездец“, с която, на основание чл.23, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/НУРВИДГТДОСПДНГП/обн.ДВ, бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г./, е обявен за класиран на първо място и определен за изпълнител на дейността „добив на дървесина“ от обект № 1806, кандидата „Димас 08“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр.Хасково, ул.“Васил Левски“ №2Д, представлявано от М.Р.М., при предложена цена 47 104.14 лева без ДДС.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 722 по описа на Административен съд Бургас за 2018 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: