ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 708 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Казанлък, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие и строеж при МРРБ гр.София, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, представям и моля да приемете по делото придружително писмо от началника на РО“ЮИР“ до Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, ведно с контролния лист образец, който представлява  регистриран сигнал за нередност 229. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Запознат съм с тях. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно - придружително писмо от началника на РО“ЮИР“ до Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие и контролен лист за проверка на обществени поръчки възложени след проведена процедура на публично състезание по реда на закона за обществени поръчки.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИКОНСУЛТ Б.: Уважаема г-жо председател, считам оспорения административен акт за издаден при съществени нарушения на процесуалните правила и при нарушение на материалния закон, по мотиви подробно изложени в жалбата по настоящото дело, поради което моля същият да бъде отменен и присъдите на Община Казанлък направените разноски в размер на юрисконсултско възнаграждение, съгласно приложен списък в първото съдебно заседание  по делото.

 

АДВОКАТ  К.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата на община Казанлък срещу процесното решение. От изричната разпоредба на чл.64, ал.1 от ЗУСЕСИФ следва, че започването на процедура по администриране на нередност е достатъчно основание за отказ от верификация на разходи. Подробни съображения съм изложил в писмена защита, която моля да приемете, с препис за жалбоподателя. Моля да присъдите на ответника разноските по делото, съгласно представения в предходното съдебно заседание списък, като моля да приемете днес извлечение на банкова сметка, ***ното плащане.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: