Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 837             11.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 705 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП-гр. Бургас против Решение № 229/11.02.2013г., постановено по НАХД № 4586/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление 5287-О-0007531/16.05.2012г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.132 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на основание чл.178 от ЗДДС на „Музеум” ООД е наложена  имуществена санкция от 600 лв. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради неправилни изводи на районния съд. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Музеум” ООД, ЕИК 201684813, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Я.С.К., в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв.К.Т., БАК, оспорва жалбата като неоснователна и иска от съда да остави в сила процесното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като счита атакуваното решение за незаконосъобразно и необосновано, постановено при липсата на мотиви и при наличие на основанията на чл.34, ал.3 от ЗАНН.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Музеум” ООД, ЕИК 201684813 против наказателно постановление № 5287-О-0007531/16.05.2012г. на Директора на ТД на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл.132 от ЗДДС на основание чл.178 от ЗДДС на дружеството е наложена  имуществена санкция от 600 лв. За  да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че е налице маловажен случай по чл.28 от ЗАНН- от деянието не са настъпили вредни последици, жалбоподателят не е санкциониран за други нарушения и е съобразил имотното състояние на нарушителя.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Не се спори между страните, че дружеството в качеството си на задължено лице не е подало заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл.132, ал.1 от ЗДДС, тъй като видно от жалбата пред районната инстанция се установява, че лицето не е имало възможност да подаде такава и не е упълномощило друго лице да стори същото.

Следователно, дружеството е било наясно, че е следвало да подаде заявление за регистрация още при достигане на законоустановения праг. Търговецът не спори, че към 14.12.2011г. поради наличие на внесен капитал в размер на 498 000 лева – непарични вноски с вносители, регистрирани по ЗДДС лица, този праг е достигнат. Съгласно чл.132, ал.1 от ЗДДС Задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице, като ал.3 изисква датата на регистрацията в случаите по ал. 1 е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ. Следователно, правилно АНО е определил като дата на нарушението. АУАН и НП са съставени в законоустановените срокове, при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки за това.

Предвид факта, че нарушението е формално и е на просто извършване, съдът намира, че не е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН, както неправилно е приел районния съд. С оглед характера на охраняваните обществени отношения и свързания с тях регистрационен режим, наложително е стриктно спазване на правилата, регламентиращи тези отношения, както и на вмененото с тях законоустановено поведение.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 229/11.02.2013г., постановено по НАХД № 4586/2012г. на Районен съд - Бургас,

 и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 5287-О-0007531/16.05.2012г на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.