ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….                          Дата 16 януари 2009 год.                      гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в публично заседание на 15 януари 2009 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:……………

 

разгледа адм. дело № 678 по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.134, ал.5 от ДОПК.

         Предмет на оспорване е Решение № 5/26.03.2008 год. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е отказано възлагането на нова ревизия по реда на чл.133 и сл. от ДОПК, във връзка с направеното искане на жалбоподателя “Зърнена борса” ООД – гр.Бургас.

         Възразява се, че административният орган неправилно тълкува разпоредбите на ДОПК, свързани с начина на броене на срока, в рамките на който може да бъде упражнено правото да се иска възлагане на нова ревизия. В тази насока жалбоподателят излага подробни мотиви, като моли обжалваното решение да бъде отменено, а преписката да се върне на административния орган със задължителни указания по прилагането на закона.

         В съдебно заседание търговското дружество не изпраща представител.

         Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва жалбата като неоснователна.

         Съдът, след като обсъди доводите на страните, съдържащи се в депозираната жалба и оспореното решение, прецени събраните по делото доказателства и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбоподателят “Зърнена борса” ООД – гр.Бургас е депозирал пред директора на ТД на НАП – Бургас молба с вх. № ИТ-00-1824/26.02.2008 год. за възлагане на нова ревизия на търговското дружество по реда на чл.133 от ДОПК, като фактическите обстоятелства на които се е позовал са свързани с извършването на данъчна ревизия на негов доставчик “Мико тур” ООД, в процеса на която, органът по приходите също е отказал да признае правото на данъчен кредит по фактури, издадени от негов доставчик за стоки, които впоследствие били фактурирани към жалбоподателя “Зърнена борса” и по които също е отказано правото на данъчен кредит.

         В мотивите на оспореното решение директорът на ТД на НАП – Бургас е отбелязал, че за сочените твърдения не се представят доказателства, но по същество е отказал възлагане на нова данъчна ревизия не поради липса на доказателства за направените фактически твърдения, а защото е преценил, че искането е направено извън предвидения за това срок по смисъла на чл.109 от ДОПК.

         Установи се по делото, че по отношение на жалбоподателя “Зърнена борса” ОДД е издаден ревизионен акт № 223/10.05.2004 год., с който, в тежест на дружеството, са били определени допълнителни данъчни задължения. Ревизионният акт е обжалван по административен ред, като в тази връзка е постановено Решение № РД-10-270/30.07.2004 год. на регионален данъчен директор, с което ревизионният акт е потвърден в отделни негови части, а в други части е отменен като незаконосъобразен.

         Издаденият ревизионен акт и потвърждаващото го решение са били обжалвани и по съдебен ред, като по този повод е било образувано адм. дело № 775/2004 год. на Бургаския окръжен съд. По делото е постановено Решение № І-41/25.04.2005 год., с което жалбата против ревизионния акт е отхвърлена като неоснователна. В производството по инстанционния касационен контрол, постановеният съдебен акт е оставен в сила с Решение № 5438/22.05.2006 год. на ВАС.

         При така изложените фактически обстоятелства жалбата се явява неоснователна, като оспореното решение на директора на ТД на НАП – Бургас, като краен резултат е правилно, но по съвършено различни основания от тези, изложени в него.

         Съгласно нормата на чл.133, ал. 1 от ДОПК задължение за данъци или задължителни осигурителни вноски, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде изменено по инициатива на органа по приходите или по молба на ревизираното лице.  Следователно, материалната предпоставка за провеждане на производство за изменение на данъчни задължения, определени с влязъл в сила ревизионен акт е, този акт да не е бил обжалван по съдебен ред. В конкретния случай това условие не е налице видно от доказателствата по делото, сочещи на съдебно оспорване на издадения ревизионен акт. Това законово ограничение не би могло да бъде преодоляно, защото би се стигнало до косвено ревизиране и на постановения съдебен акт, с който окончателно са определени дължимите задължения (в случая жалбата е отхвърлена като неоснователна, с което са потвърдени изводите на приходната администрация относно дължимостта и размерите на данъчните задължения, включително и по отношение отказания данъчен кредит по доставки, фактурирани от “Мико тур” ООД).

         Липсата на тази материална предпоставка прави безпредметно обсъждането на фактическите твърдения на жалбоподателя, относно наличието на основания за изменение по смисъла на чл.133, ал.2 от ДОПК, както и доводите, свързани със срочността на подаване на молбата за иницииране на производство по този ред.

         Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена, поради което и на основание чл.134, ал.5 от ДОПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТХВЪЛЯ жалбата на “Зърнена борса” ООД, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Х. П. Н., против Решение №5/26.03.2008 год. на директора на ТД на НАП – Бургас, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                        СЪДИЯ:………………..