ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,19.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 672 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УМБАЛ ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.К. с представено пълномощно на лист 137 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА  д-р Ф.А.Ш. и д-р П.К..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице д-р П.К., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Д-р П. АТАНАСОВ К.  – 34год, уролог в Клиника по Урология при УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр.Варна, семеен, неосъждан, без родствени връзки с управителите на юридическите лица.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК обеща да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р К.: Поддържам заключението, което съм представил.

 

Адв.К.: Нямам въпроси. Изчерпателна е експертизата. Отговорено е изчерпателно и компетентно на всички въпроси.

 

Юрисконсулт К.: Също нямам въпроси. Експертното заключение е изготвено компетентно и изчерпателно вещото лице е отговорило на въпросите. Да се приеме експертизата.

        

Съдът намира, че задачата по възложената експертиза е изпълнена, следва да бъде приета експертизата като безпристрастна и компетентна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице д-р П.К..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева изцяло от внесения депозит.

        

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице д-р Ф.Ш., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Д-р Ф.А.Ш. – 37г. специалист кардиолог в Отделение по кардиология към „УМБАЛ Бургас“, семейна, неосъждана,  без родство с управителите на юридическите лица.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК обеща да даде безпристрастно заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Ш.: Поддържам моето писмено заключение.

 

Адв.К.: Нямам въпроси и към това вещо лице. Тази експертиза също е изчерпателна и компетентна.

 

Юрисконсулт К.: Също нямам въпроси. Експертното заключение е изготвено компетентно и изчерпателно вещото лице е отговорило на въпросите. Да се приеме експертизата.

        

        

Съдът намира, че вещото лице е изпълнило поставената задача, следва да бъде приета експертизата като безпристрастна и компетентна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице д-р Ф.Ш..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева изцяло от внесения депозит.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.К.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт К.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите депозираната от нас жалба и отмените писмената покана като неправилна и незаконосъобразна.

Моля да ми се даде срок за писмени бележки, поради спецификата на делото и да изложа съображения писмено.

Претендираме разноските, за което представям списък.

 

Юрисконсулт К.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяло предявената жалба като неоснователна и недоказана. Моля да оставите обжалваният административен акт в сила и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля да определите срок, в който да представя подробно писмено становище по същество.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: