РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 24 юли 2009 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 16 юли 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ЮЛИЯ  РАЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 668 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на А.С.Е. *** против Решение № 563/23.04.20089 год., постановено по НАХД № 1135/2009 год. по описан на Бургаския районен съд, с което е изменено НП № 854/01.08.2008 год. на заместник-кмет на община Бургас, като съдът е намалил наложеното наказание “глоба” от 3500 лв. на 200 лв. за нарушение на чл.9, ал.1, т.9 от НООРТОБ.

Касационната жалбоподателка оспорва съдебният акт като неправилен, тъй като съдът в нарушение на чл.27, ал.2 от ЗАНН не отчел в достатъчна степен смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което се иска решението да бъде отменено, а наложеното наказание бъде намалено до минимума от 50 лв.

В съдебно заседание касаторката се явява лично, поддържа подадената жалба, прави допълнително искане наказателното постановление да бъде изцяло отменено, алтернативно – поддържа искането да бъде намален размера на наложената глоба.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител и не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и намаляване размера на административното наказание.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Фактическата обстановка по делото е безспорна между страните и тя е правилно установена от Районния съд. Не се оспорват от жалбоподателката фактическите обстоятелства, свързани с това, че на датата на извършената проверка – 23.05.2008 год. е извършвала търговска дейност на открито – продажба на дрехи, без да има издадено разрешение от община Бургас за това – нарушение по смисъла на чл.9, ал.1, т.9 от НООРТОБ. Административнонаказващият орган е ангажирал нейната отговорност, като на основание чл.17, ал.1 от Наредбата й е наложил административно наказание “глоба” в размер на 3500 лв. Решаващият съд е преценил, че така наложената глоба е както необоснована, тъй като липсват мотиви за определяне на размера на наказанието, но също така е и несправедлива, с оглед материалното положение на жалбоподателката. От друга страна е отчел и наличието на системност в поведението на санкционираното лице за извършване на подобен род нарушения, поради което и от съображения за възпитателен ефект, е намалил размера на  наложеното наказание на 200 лв.

Настоящият съдебен състав споделя доводите на Бургаският районен съд относно това, че административнонаказавщият орган не е обосновал по никакъв начин размера на наложената глоба, както и съображенията относно влошеното материално положение на жалбоподателката, поради което наложената глоба от 3500 лв. действително се явява както необоснована, така и прекомерна. От друга страна, обстоятелството, че се наблюдава известна системност в неправомерното поведение на жалбоподателката, настоящият съдебен състав споделя мотивите, че с оглед дисциплиниращият ефект, наложената глоба следва да бъде намалена до размер от 200 лв. За яснота на касационната жалбоподателка следва да се посочи, че извършваната от нея търговска дейност е правнорегламентирана дейност и нейното извършване зависи не само от субективната й воля, но е подчинена и на разрешителен режим, с който следва да се съобразява.

Съдебното решение, като правилно следва да бъде оставено в сила.    

На основание горните мотиви и с оглед нормата на чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав:

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 563/23.04.2009 год., постановено по НАХД № 1135/2009 год. на Бургаския районен съд.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………        ЧЛЕНОВЕ: 1…………………..

 

                                                                                      2…………………...