Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                Година 05.07.2012          Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV–състав, на седми юни две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1. Павлина Стойчева

                                                                2.Чавдар Димитров

 

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Галина Колева

Като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 649 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на  Й.А.К. с ЕГН ********** *** против решение № 222/31.01.2012г., постановено по НАХД № 4386/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 22-0000691/31.10.2011г., издадено от началник на областен отдел „КД - ДАИ” при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София, като е намалена наложената на  Й.А.К. с ЕГН ********** *** глоба в размер на 5000 лева на 1117,00 лева, на основание чл.177, ал.3 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от същия закон, във връзка с чл.6, ал.1, т.2, б”а” от Наредба № 11/03.07.2001г.. Иска се от съда да отмени оспорваното решение, като отмени изцяло и оспореното наказателно постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

В съдебно заседание касаторът Й.К. не се явява , не представя доказателства.

Ответникът – Началник на областен отдел “КД – ДАИ” не се явява в о.с.з. и не взема становище по съществото на спора.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

 Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на Й.К. против Наказателно постановление № 22-0000691 от 31.10.2011г., издадено от Началник на областен отдел „КД ДАИ” при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”-гр. София, с което за нарушение на чл.139 ал. 1 т.2 от Закона за пътищата, на основание чл. 177 ал. 3 от същия закон, на жалбодателя е наложена „Глоба” в размер на 5 000 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на БРС е изменил наказателното постановление. Приел е за безспорно установено, че около 18.45 часа на 20.09.2011 г., в гр. Бургас, до склад на фирма Метров посока на движение към пристанище Бургас, при Свободна безмитна зона Бургас, свидетелят Петров – мл. Инспектор в ОО КД ДАИ при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация”-гр. София, спрял за проверка жалбодателя -  водач на товарен автомобил „Волво” рег. № У 87 10 АК с две оси, и с прикачено ремарке рег. № У 47 08 ЕЕ, с три оси, който извършвал обществен превоз на товари – пшеница в гр.Бургас. При проверката, свид. Петров. извършил измерване на масата на състава от ППС заедно с товара чрез везна, собственост на “Порт ойл” ООД , гр. Бургас  При измерването било установено, че теглото на превозното средство с товара възлиза на 47 220 кг, при максимално допустима обща маса от 40 000 кг, съгласно чл.6 ал. 1 т. 3 б.”а” от Наредба № 11/ 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ,бр. 65/24.07.2001г.). Същевременно, свидетелят установил, че водачът К. няма издадено разрешение от администрацията, управляваща пътя, за извършване на превоза с посоченото тегло на ППС и товара.

Съставен бил акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. В Наредба № 11/03.07.2001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства са определени допустимите размери, маса и натоварване на ос на различните категории пътни превозни средства и техните ремаркета, които не представляват опасност за участниците в движението. За да е съставомерно нарушението на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП, е необходимо ППС да е с маса надвишаваща нормите, т.е. да е „тежко” по смисъла на чл.3 от Наредба №11 от 03.07.2001г.. За целта, трябва да се установят стойностите на допустимата му максимална маса, която трябва да е по-голяма от тези, регламентирани в нормата на чл.6 от закона, както и да се установи натоварването на осите (чл.3, т.2 от Наредба №11), което трябва да е по-голямо от стойностите, регламентирани в нормата на чл.7 от подзаконовия акт. В случая спорен е моментът на установяване, че ППС, което е управлявал К. в деня на проверката, е било „тежко” с оглед констатираните след измерване стойности на допустимата му максимална маса. Действително по делото липсват данни за годността на кантарната уредба, последната и проверка за съответствие със стандартите и срокът на валидност на същата. Последната е техническо средство, собственост на трето частно лице – търговско дружество, което обстоятелство само по себе си не може да гарантира техническата му годност. Поради изложеното съдът приема, че липсват категорични доказателства за теглото на състава, които да обосноват извод, че приетите от наказващия орган обстоятелства са верни.

Изложеното води Съда до извод за липса на категорични доказателства, че жалбоподателят в качеството си на водач е изпълнил състава на нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП.

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 222/31.01.2012г., постановено по НАХД № 4386/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 22-0000691/31.10.2011г., издадено от началник на областен отдел „КД - ДАИ” при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София, като е намалено наложеното на нарушителя наказание “глоба” от 5000,00 лева на 1 117,00 лева и вместо него ПОСТАНОВИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000691/31.10.2011г., издадено от началник на областен отдел „КД - ДАИ” при Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” – София

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...............

 

                                              

ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..............

 

                                                                                                        2……………………...............