Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 836             11.04.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на четвърти април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 648 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началника на Първо РУ”Полиция” – Бургас при ОДМВР Бургас против решение №200/05.02.2013г., постановено по НАХД №2309/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 477/04.06.2012 г., издадено от касатора, с което наложената на С.К.А. глоба в размер на 500 лева на основание чл.270, ал.1 от Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР) за нарушение на чл.55, ал.4 от ЗМВР е намалена на 100 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като неправилно и да потвърди изцяло наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът - С.К.А., ЕГН **********,*** -  в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна; иска от съда да остави в сила решението на първоинстанционния съд, тъй като за него е Непосилно да заплати първоначално определеният размер на глобата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на С.К.А. против наказателно постановление № 477/04.06.2012 г., издадено от началника на Първо РУ”Полиция” – Бургас при ОДМВР Бургас и наложената на А. глоба в размер на 500 лева на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР за нарушение на чл.55, ал.4 от ЗМВР. С обжалваното решение първоинстанционният съд е изменил процесното наказателно постановление в частта за наложената санкция, като е обосновал своето решение с мотива, че А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, но административнонаказващият орган не се съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и финансовото състояние на нарушителя.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни. Самият касатор признава, че по делото липсват доказателства относно други наложени санкции с влезли в сила наказателни постановления срещу нарушителя за извършени подобни деяния. Този състав счита, че финансовото състояние на нарушителя също следва да се съобрази, тъй като това е условие, предвидено в чл.27, ал.2 от ЗАНН, като изрично в открилия адм. наказателното производство АУАН е записано, че нарушителят не работи. Отделно от това административнонаказващият орган не е изследвал подбудите за извършване на нарушението.

По изложените съображения оспореното първоинстанционно решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила, а жалбата – да се отхвърли.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение №200/05.02.2013г., постановено по НАХД №2309/2012г. по описа на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.