ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 644 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Несебър, редовно призован, се представлява от юк. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 11153/09.10.2018 г. от процесуалния представител на ответника – юк. Л.-Т., в която същата заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание, като е формулирала и искане за отхвърляне на жалбата и за постановяване на решение, с което бъде потвърден оспореният административен акт.

По хода на делото:

юк. В.: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че в изпълнение на съдебно определение № 1375 от 18.06.2018 г. от страна на ответника са представени писмени доказателства, приложени по делото /л. 731 – л. 1223/.

 

юк. В.: Считам, че наложената заповед е неоснователна и недоказана. Затова моля същата да бъде отхвърлена. Също така моля и да ни се даде допълнителен срок по-възможност не по-малко от 14-дневен, за да представим подробни писмени бележки. Няма да ангажирам допълнителни доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с молба вх. № 7612/05.07.2018 г. от ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮК. В.: По същество моля съда да отхвърли заповед за налагане на финансови корекции, определени при осъществяване на последваш контрол за законосъобразност на възложените обществени поръчки № 03 –РД/4501 от 05.12.2017 г., в частта й по т. 3 на изп. директор на ДФ „Земеделие“ относно обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проект за извършване на реконструкция и основен ремонт на обект: СУ „Любен Каравелов“ гр. Несебър. Моля за срок не по-малко от 14 дни, за да изложа подробни писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

          Предоставя възможност на процесуалните представители на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: