Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 966              Година 16.05.2018            Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                             2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Кристина Линова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 642 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от  С.В.И.с ЕГН: **********, управител на „Йовани Комерс” ЕООД с ЕИК 201884785 против решение № 86 от 18.01.2018г., постановено по н.а.х.д. № 4588 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва като неправилно и необосновано. Възразява, че електронният фиш не му е редовно връчен, като излага подробни доводи.  Оспорва авторството на деянието и иска отмяна на съдебното решение и на потвърдения електронен фиш.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за основателност на жалбата и отмяна на съдебния акт, като излага мотиви.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1661319, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на С.И., в качеството му на законен представител на „Йовани Комерс” ЕООД е наложено административно наказание „глоба” в размер от 400 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. За да постанови решението си съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения и нарушението е безспорно установено, чрез допустимо от закона, изправно техническо средство.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

В случая с електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1661319 на С.И. е наложена глоба в размер от 400 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Този фиш не е надлежно връчен на лицето, тъй като видно от приложеното по делото известие за доставяне, той е връчен на 17.07.2017г. на „Ч.“. В случая не става ясно кое е лицето получило електронния фиш, както и че то се намира в роднински или други отношения със С.И., за да се приеме, че фиша е бил надлежно връчен. След като електронния фиш не е бил надлежно връчен, то 14-дневния срок по чл.189, ал.5 от ЗДвП не е започнал да тече на 17.07.2017г., съответно не е изтекъл към момента на подаване на писмената декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство – 07.08.2017г.. След като този срок не е бил изтекъл, въз основа на подадената декларация е следвало електронния фиш да бъде анулиран, като на лицето, посочено в декларацията, се издаде и изпрати електронен фиш за това нарушение. С подаването на тази декларация и съпътстващите я документи е оборена предвидената от законодателя в нормата на чл.188, ал.2 от ЗДвП, презумпция за отговорност на законния представител на юридическото лице собственик на МПС, поради което следва да се приеме, че С.И. не е извършил административното нарушение за което е издаден електронния фиш. Ето защо и на основание чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, обжалваното решение следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени електронния фиш.  Следва да се има в предвид, че съдът не разполага както с правомощията на наказващия орган по чл.189, ал.5 от ЗДвП да анулира електронния фиш и да издаде такъв на лицето посочено в декларацията, така и с възможността да изпрати преписката на наказващия орган да стори това. 

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 86 от 18.01.2018г., постановено по н.а.х.д. № 4588 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1661319, с който за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата на С.В.И.с ЕГН: **********, в качеството му на законен представител на „Йовани Комерс” ЕООД с ЕИК: 201884785 е наложено административно наказание „глоба” в размер от 400 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: 1.                              2.