ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.07.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                                         две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 630 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,31 часа се явиха:

За жалбоподателя „Палетекс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“/ПМДТУ/, при Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 6649/13.06.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът докладва постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 7442/02.07.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 7529/03.07.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпилите доказателства, приложени от съда служебно /от л. 187 до л. 195 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв. Ц.: Моля да се изслушат експертизите и да се приемат служебно приложените от съда доказателства.

 

Адв. Й.: Моля да се изслушат експертизите и да се приемат служебно приложените от съда доказателства.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключенията на вещите лица, на които снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩиТе ЛИЦа: Представили сме писмени заключения, които поддържаме.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по представената съдебно-счетоводна експертиза:

 

Адв. Ц.: нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. Й.: Имам един уточняващ въпрос. Спазена ли е методологията и има ли съответствие в методологията за изчисляване на данъка с оглед на представените доказателства - решение на Общинския съвет, съответните утвърдени разходи, както и по компоненти с това, което Вие проверихте?

 

вещото лице: да, спазена е.

 

въпрос на съда: можете ли да кажете размерът на главницата и лихвата, която е само върху компонентите депо и поддържане на териториите за обществено ползване?

 

вещото лице: 10% от общия размер тбо - 175.76 лв. главница за двата компонента и съответно лихвата е в размер на 6.22 лв.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по представената съдебно-техническа експертиза:

 

Адв. Ц.: Въпросът ми е свързан с констатацията Ви относно наличието на контейнер тип „бобър“ на 50м. от процесните сгради. Доколкото изводът Ви, че процесните сгради са неизползваеми този контейнер според Вас чии отпадъци обслужва, доколкото в близост до него има друг недвижим имот, различен от процесния?

 

вещото лице: По време на огледа не съм видял кой хвърля отпадъци. Предвид на въпроса Ви къде има дейност, генерираща отпадъци, това е съседния имот - нещо като автоработилница представлява. Те могат да използват контейнера, но това не пречи и други да го ползват.

 

Адв. Й.: Този контейнер поставен ли е съгласно приложената схема за разположение?

 

вещото лице: Да, контейнерът е поставен на място, посочено от схемата, която е неразделна част от договора с обслужващата фирма.

 

Адв. Й.: В тази връзка Вие фактически проверявахте ли дали има достъп до контейнера с кола за обслужване?

 

вещото лице: Да, има достъп. Това е асфалтова алея, отсечка на главен път с. Атия-м.с. Росен-с. Росен.  По този път могат спокойно да минават сметосъбиращи автомобили.

 

адв. Ц.: Моля да се приемат заключенията на вещите лица. Представям списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. Й.: Моля да се приемат заключенията на вещите лица. Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените по делото писмени доказателства /от л. 187 до л. 195 от делото/.   

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600  лв. на 11.07.2018г./

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 11.07.2018г./.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. Ц.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата като отмените обжалвания административен акт. В производството се събраха доказателства на първо място, че дружеството-жалбоподател се е възползвало от визираните в закона правни условия за освобождаване от ТБО с оглед неизползването за процесния период. Направеното в тази връзка възражение от административния орган считам, че е неоснователно, доколкото противопоставянето на норма от подзаконов нормативен акт в случая Наредба противоречи на закона. На следващо място в производството се установи, че процесните сгради са неизползваеми и от тях е невъзможно да бъде генериран отпадък, за който ни се търси заплащане. Моля в тази връзка да постановите решението си и да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

 

Адв. Й.: Аз ще Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна с оглед изложените в нея съображения, съобразени с представените по делото доказателства и конкретно назначените по делото експертизи. Първо - безспорен е фактът, че е осигурено сметосъбиране и сметоизвозване, безспорен е фактът, че правилно са изчислени компонентите, формиращи дължимия данък на жалбоподателя. Безспорен е и фактът, че е налице депо, където се извършват и останалите дейности по сметообезвреждане на битови отпадъци. Липсва и основателност на твърдението за липса на компетентност на актосъставителя и съответно компетентност на длъжностното лице, издало както акта за установяване на нарушението, така и последващия КА. Моля да се има предвид и конкретно разпоредбата в Наредбата за сметосъбиране в Община Созопол, представена по делото, в която административният орган е действал при спазване на разпоредбите на тази Наредба, която не е отменена към настоящия момент и считаме, че текстът в същата по-скоро доразвива текста на закона относно възможността от освобождаване от тбо, който текст в закона считаме не за императивен, а за инструктивен, позволяващ допълнителните уточнения и който в случая считаме, че е ирелевантен предвид, че се касае за законосъобразност на административен акт, който не може да се вмени във вина на административния орган, изпълнявайки буквата на подзаконовия нормативен акт. За съответна отмяна на Наредбата няма доказателства да са предприети действия както от страна на жалбоподателя, така и от други правни субекти за оспорване като общ нормативен акт, на който съответния текст да бъде отменен и докато същият има правно действие той е задължителен за административния орган с оглед общия смисъл на законодателството. В този смисъл считам, че всички основания за незаконосъобразност, визирани в жалбата, са неоснователни. Моля за решение в този смисъл, като ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: