ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор: В. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 624 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРАЛ РЕЗИДЪНС” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно уведомен се представлява от адвокат С. с представено пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явяват главен експерт К. и главен експерт А. с представени пълномощни.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур Инвест“ АД, редовно призована, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор К..

Явява се вещо лице инж. Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпило в срок заключение на вещо лице инж.С..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

ИНЖ. Д.С.С. – 49 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Нямам въпроси към вещото лице

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Нямам въпроси, да се приеме заключението на вещото лице.

ПРОКУРОР К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С..

Да се изплати на вещото лице определеният депозит. (Изд.РКО-500лв./14.03.2017г.)

 

АДВОКАТ С.: Нямаме доказателствени искания. Моля да приключите събирането на доказателства.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Нямам доказателствени искания.

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Аз също нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед изявленията на страните и като счита, че делото е изяснено от фактическа страна съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаеми г-н Председател, моля да уважите жалбата на доверителите ми срещу процесната заповед на Началника на РДНСК, Югоизточен район, по изложените в нея съображения и да отмените същата като незаконосъобразна.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Представям и моля да приемете решение на Върховен административен съд по административно дело № 5905/2016 г., което се е развило при същите фактически основания и правни такива по отношение на инвестиционното намерение в съседен на доверителя ми имот, а именно територията на с. Лозенец, община Царево.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски, за което представям списък, а именно заплатено адвокатско възнаграждение, в размер на 600 лева, заплатените депозити по двете допуснати и изготвени по делото експертизи, както и заплатена държавна такса.

ГЛ. ЕКСПЕРТ А.: Уважаеми г-н Председател, моля да отхвърлите като неоснователна и недоказана подадената жалба от „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ. Считам, че от събрания доказателствен материал безспорно се установи, че протестираното разрешение за строеж е издадено при съществени нарушения на нормативната уредба по опазване на околната среда и нормативната уредба по устройство на територията, а именно с протестираното разрешение за строеж е разрешено строителство в територия с  особена териториална защита, а именно в имот, който е зает частично от дюни, а също за разрешеното строителство не е извършена оценка по ОВОС, което е в нарушение на императивните разпоредби на ЗООС. Считам, че безспорно се доказа, че тези нарушения са съществени по своята правна същност и са правно нетърпими, обуславящи нищожност на разрешението за строеж ведно с одобрените инвестиционни проекти и извършената презаверка.

С оглед изложеното, моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите законосъобразността на издадената от Началника на РДНСК, Югоизточен район заповед.

ГЛ. ЕКСПЕРТ К.: Уважаеми г-н Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да оставите в сила оспорваната заповед.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки в указан от Вас срок и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР К.: Уважаеми г-н Председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на Началника на РДНСК, с която е прогласено за нищожно разрешението за строеж, поради допуснати законови нарушения, подробно описани в заповедта и да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът ДАВА на страните 14-дневен срок от днес за представяне на писмени становища по спора.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния акт.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: