ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На осми   февруари                                       две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 623  по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ” АДСИЦ, редовно уведомен се явява адв. П.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕНАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно уведомен, се явява ю.к.А. и гл.експерт И. А. с представено пълномощно по делото.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС,  редовно уведомена  се явява прокурор Т.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно уведомена, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА-ВИТАТУР ИНВЕСТ АД – редовно и своевременно призована не изпраща представител.

Явява вещото лице Д.Д..
         
По хода на делото:

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че липсват  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.С.- Вещото лице  се е ограничило с отговора само  на въпроса, поставен от съда.Останалите въпроси са останали извън предмета на заключението. Считам, че  е дал отговор на въпроса, поставен от съда, но не и на нашите поставени от нас в по-предходно съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.- Не съм бил запознат със списъка с въпроси.Сега го виждам за първи път и не мога да отговоря на поставените задача сега. Необходим ми е срок  от около три седмици, за да изготвя експертизата.

 

ю.к.А. - Не се противопоставям да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си в пълнота.

 

ГЛ.ЕКСПЕРТ А. – Моля вещото лице да допълни заключението си, като даде отговор на останалите въпроси по молбата на процесуалния  представител на  жалбоподателя, предвид обстоятелството, че съдът допусна  така поставените въпроси. Ние сме изразили  становище по отношение на неотносимостта на тези въпроси към предмета на спора, но доколкото те са допуснати, не се противопоставяме  вещото лице да отговори на тях.

 

ПРОКУРОРА- Моля да се даде възможност  на вещото лице да допълни експертизата по всички въпроси, които не  е отговорил и не е бил запознат с тях.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че  представеното заключение не дава отговор на всички допуснати  по експертизата въпроси,  намира че същата не следва да бъде изслушвана в днешното съдебно заседание, поради  което делото следва да бъде отложено в кратък срок, съобразен с времето  необходимо на вещото лице да изработи заключеието. Поради необходимостта от представяне на около три седмици за отговор на поставените въпроси по молбата на лист №535и №536 от делото, съобразно становището на вещото лице, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за 08.03.2017 година, като  предвид обстоятелството,  че  същото не е  изяснено от фактическа страна събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 08.03.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

Дава възможност на вещото лице Д.Д. да отговори на всички допуснати въпроси, като го предупреждава  да депозира заключението не по-късно от 28.02.2017 година, в деловодсвото на Административен съд град Бургас.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: