Р Е Ш Е Н И Е

 

        1067                     30.05.2018г.                                     гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  тридесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. Х.

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 620 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.175 от АПК.

С Решение № 895 от 09.05.2018г.  по адм. дело № 620/2018г. съдът е осъдил ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  НАКАЗАНИЯТА” при Министерство на правосъдието – гр.София да заплати на Я.О.П., ЕГН ********** сумата от 1 550.00 /хиляда петстотин и петдесет/ лева представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди - преживяно нечовешко и унизително отношение по смисъла на чл.3, ал.2, вр. ал.1 ЗИНСЗ  за периода от 15.08.2015г. до 01.10.2017г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба - 06.03.2018г. - до окончателното изплащане, като е отхвърлил исковата му претенция за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в останалата част за размера над 1 550.00 лева до пълния предявен размер от 15 000.00 лева, като неоснователна. С решението ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” при Министерство на правосъдието – гр.София е осъдена да заплати на Д.Н.М., ЕГН ********* направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10.00 /десет/ лева.

При извършената служебно проверка на съдебно решение № 895 от 09.05.2018г., постановено по адм. дело № 620/2018г. по описа на Административен съд – Бургас, съдът установи наличието на допусната очевидна фактическа грешка, изразяваща се в следното:

В последния абзац на диспозитива на решението вместо името на ищеца Я.О.П., ЕГН **********, неправилно е написано името Д.Н.М., ЕГН *********.

Тоест налице е несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението, представляващо очевидна фактическа грешка, която следва да се поправи служебно в настоящото производство, като поправката направена с това решение, на основание чл.175, ал.2 от АПК следва да се отбележи в поправеното решение и преписите от него.

Водим от горното и на основание  чл.175, ал.1, предл. първо и ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 895 от 09.05.2018г., постановено по адм. дело № 620/2018г. по описа на Административен съд – Бургас, като в последния абзац на диспозитива му вместо:

ОСЪЖДА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” при Министерство на правосъдието – гр.София да заплати на Д.Н.М., ЕГН ********* направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10.00 /десет/ лева.“ ДА СЕ ЧЕТЕ:

ОСЪЖДА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” при Министерство на правосъдието – гр.София да заплати на Я.О.П., ЕГН ********** направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 10.00 /десет/ лева.“

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

        

СЪДИЯ: