РЕШЕНИЕ

 

№………….                     Дата 17 март 2009 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 19 февруари 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Д.Д.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 61 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на Д. *** против Решение № 320/05.12.2008 год., постановено по НАХД № 79/08 год. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено НП № 1061/05.09.2008 год., на началник на РПУ на МВР – гр.Карнобат, с което на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лв., за нарушение по ЗДвП. 

Конкретни касационни отменителни основания не се сочат, като касаторът счита, че при постановяване на своя съдебен акт, първоинстанционният съд е направил изводи, които не съответстват на доказателствата по делото, поради което може да бъде направен извод, че касаторът счита атакувания съдебен акт за необоснован. Основните му възражения са свързани със законосъобразността на издаденото наказателно постановление и описание на спорните фактически обстоятелства.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява.

Ответникът също не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като счита, че касаторът е правилно санкциониран, а нарушението е безспорно установено.  

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

            Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че на 31.08.2008 год. жалбоподателят е управлявал автомобил марка “Лексус” с ДК № У 0001 АК по главен път І-6, посока София, като движейки се в населено място – гр.Карнобат, ул.”Москва”, не се е съобразил с максимално допустимата скорост за движение – 50 км/ч. Установената скорост на движение от 75 км/ч., била засечена с техническо средство радар. За констатираното нарушение бил съставен акт, въз основа на който, впоследствие било издадено и оспореното пред Районния съд наказателно постановление. По същество съдът е приел, че е осъществен състава на нарушението, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на водача. Фактите по делото са безспорно установени въз основа на показанията на актосъставителя и не се опровергават успешно от настоящия касатор.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

Съгласно нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определени стойности на скоростта в км/ч, като за движение в населено място, законът е ограничил скоростта до 50км/ч., освен в случаите, в които изрично се ограничава скоростта до други по-ниски стойности, за които следва да има изричен пътен знак.  В конкретния случай, нарушението безспорно е извършено в населено място, поради което ограничението на скоростта е до 50 км/ч. Възражението на жалбоподателя, че са се движели множество коли и е възможно да е засечена скоростта на друг автомобил, съдът приема като защитна теза, която не се подкрепя от данните по делото. Нарушението е достатъчно индивидуализирано като вид, място, дата, дори и час, за който жалбоподателя счита, че посочването “около 17,55 часа” води до незаконосъобразност на съставения акт, което категорично не се възприема от настоящия съдебен състав. Наказателното постановление също  е законосъобразно издадено, като са описани точно правнозначимите обстоятелства, включително и точното превишение на скоростта, което представлява квалифициращият признак на нарушението. Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Ръководен от горните съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/05.12.2008 год., постановено по НАХ дело № 79/08 год. по описа на Районен съд – Карнобат.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..               ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...