ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:  Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 616  по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д.Д.Д., редовно призован, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Стоянова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

ИЩЕЦЪТ Д.: Поддържам исковата молба така, както е предявена. Поддържам направените с нея доказателствени искания, като искам да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, а не както съм посочил в молбата трима свидетели. Лицата, които искам да бъдат разпитани са Г.Д. О.и С. Х. З., които в момента изтърпяват наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Бургас и моля да бъдат призовани.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима. Считам, че исканите гласни доказателства са относими към доказване на претенцията. Да се приемат представените от представителя на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София писмени доказателства, както и тези приложени към отговора на исковата молба.

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

Производството е образувано по искова молба на Д.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София. Ищецът претендира обезщетение в общ размер на 50 000 лв., за нанесени неимуществени вреди, причинени през периода от 15.12.2013 г. до 20.09.2017 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите. Неимуществените вреди се претендират, следствие на лошите битови условия при изтърпяване на наказанието лишаване  от свобода в Затвора Бургас, а именно недостатъчна жилищна площ, ограничено естествено осветление, липса на климатизация и възможност за проветряване на спалните помещения, липса на санитарен възел и течаща вода в спалните помещения, ограничения достъп до наличните санитарни възли и чешми само през деня и ползването на кофи и туби през нощта пред погледа на многобройните обитатели на килията, които неимуществени вреди сериозно засягат достойнството му и причинява унизително човешко отношение, лишавайки го от нормално ползване  на основни човешки права. С исковата молба се претендират и направените по делото разноски.

ПОСТЪПИЛ е отговор по исковата молба вх.№6954/20.06.2018г. от ответника, в който се изразява становище за допустимост на иска, но същия се оспорва по основание и размер. Към отговора са приложени доказателства под опис.

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърди.

УКАЗВА на страните, че на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС Държавата отговаря за вредите причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3. Съгласно ал.2 от същия член в случаите по чл.3, ал.2, съдът взема предвид кумулативното въздействие върху лицето на условията, в които се е изтърпявало наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, продължителността, като и други обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на спора, а съгласно ал.5 в Случаите по ал.1 настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.284, ал.3 от ЗИНЗС, съдът задължава специализираните органи по изпълнение на наказанията да предоставят информация от значение за правилното установяване на фактите по делото, като в случай на неизпълнение на това задължение съдът може да приеме за доказани съответните факти.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

ИЩЕЦЪТ Д.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Нямам какво да соча друго към настоящия момент.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Не възразявам да се уважат направените искания.

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с исковата молба и тези към отговора по нея.

ДОПУСКА при условията на призоваване исканите от ищеца двама свидетели, а именно Г. Д. О. и С. Х. З., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание в Затвора Бургас.

ИЩЕЦЪТ: Няма какво да добавя. Желая да се явява в следващото съдебно заседание .

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания към момента.

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.10.2018г. от 10.40ч., за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите в Затвора Бургас.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.39 часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: