ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 613 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА СГКК гр.БУРГАС, редовно  уведомен,  не изпраща представител.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА представлявана от ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС се явява ю.к.И., надлежно преупълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се  вещото лице  М.Р.Г..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото

Ю.К.И.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№6895/19.06.2018 година  т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

М.Р.Г.- На 70 години, българка, български гражданин, неосъждана, образованиевисше, специалностгеодезия, фотограметрия и картография, квалификация - инженер-геодезист, без родство и особени отношения със страните.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Ю.К.И.: Аз също нямам въпроси. Да бъде прието заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА: Става ясно, че определения по диспозитив имот, като УПИ е идентичен по площ, размер, местоположение и граници с този с идетификатор по КК и КР на Община Несебър, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, идентичен е.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалните представител на страните по делото,

                                      О П Р Е Д Е Л И:       

 ПРИЕМА заключението по назначената съдебно-техническа експретиза на вещото лице М.Р.Г..

На вещото лице да бъде изпатено възнаградение в размера на 289.00 лева, от които 200.00 лева, платими от внесения по делото  депозит и 89.00  лева остатък, за който съдебния състав задължава жалбопадателя да го внесе в 7 дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, с оглед  пълното изплащане на възнаграждението на вещото лице.

АДВ.Д.: Уважаеми господин съдия, моля да примете АПДС №4744/2009 година, с който целим да докажем правния интерес на Академията от това да поиска попълване на кадастралната карта.

Ю.К.И.: Да се приеме представения акт за публична държавна собственост.

Съдът намира, че така представеното писмено доказателство е допустимо и относимо към предмета на спора, порадо което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА АПДС №4744/17.09.2009 година  на Областен управител на Област Бургас.

АДВ.Д.: Да се  приключи събирането на доказателства.

Ю.К.И.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като взе предвид становището на страните и обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

  ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

  АДВ.Д.: Моля да уважите жалбата на доверителите ми и присъдите направените по делото разноски. Представям списък по чл.80 ГПК. Моля за срок за писмени бележки.

Ю.К.И.: Присъединявам се към жалбата на НСА, като считам същата за допустима и основателна.Моля да я уважите.

Съдът определя 7 дневен срок за писмени бележки на страните.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: