О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                                                                       № 2185

                                                                    гр. Бургас, 14.09.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 601 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административното дело е образувано по жалба от “КЛЕЪРМОНТ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ул.“Магнаурска школа“ ***, представлявано от изпълнителния директор „ГЛОБАЛ ТУРС АКОМОДЕЙШЪН“ ЕООД, чрез С.С.Ч., против Отказ на кмета на община Камено, обективиран в писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г. по описа на общината.

С жалбата се иска прогласяване нищожността на оспорения отказ или отмяната му като незаконосъобразен.

С молба-уточнение вх.№ 8799/06.08.2018г. е потвърдено, че жалбата е насочена срещу Отказ на кмета на община Камено, обективиран в писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г. по описа на общината, а не срещу първоначалното писмо рег.№ 69-00-798/20.12.2017г. на кмета на общината, изготвено във връзка с подадено от дружеството заявление с вх.№ 69-00-798/14.12.2017г.

Административният орган представя по делото преписката по издаване на писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г., като излага становище за недопустимост на жалбата и алтернативно моли за отхвърлянето й, ако бъде разгледана по същество.

Съдът намира, че подадената жалба е недопустима поради следните съображения:

Жалбоподателят “КЛЕЪРМОНТ“ АД подал до кмета на община Камено заявление с вх.№ 69-00-798/14.12.2017г., което направил искане да бъде намалена такса смет, която дружеството заплаща на общината, на 6 промила, като отпадне компонента „сметосъбиране, извозване и депониране на битови отпадъци“. Искането било аргументирано с подписан договор за сметосъбиране, извозване и депониране на битови отпадъци между “КЛЕЪРМОНТ“ АД и „Титан – Бургас“ ДЗЗД.

В отговор на заявлението на дружеството било изпратено рег. № 69-00-798/20.12.2017г., подписано от името на кмета на община Камено Жельо Вардунски., с което същото било уведомено, че няма основание за освобождаването му от такса битови отпадъци, тъй като е включено в границите на районите, в които ще се извършват услугите: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2018г.

Акционерното дружество останало недоволно от съдържанието на писмото и подало възражение срещу него до кмета на община Камено с рег. № 69-00-834/29.12.2017г. В писмото се уточнява, че дружеството е поискало да бъде освободено то такса за сметосъбиране и сметоизвозване за притежавания от него недвижим имот, находящ се на територията на общината, представляващо мелнично предприятие със силово стопанство и административен адрес: гр.Камено, с.Свобода, ул.“Христо Ботев“ 101. Посочено е, че направеното искане не е поради неползване на имота, както неправилно е приела общинската администрация, а с оглед наличието на сключен между “КЛЕЪРМОНТ“ АД и „Титан – Бургас“ ДЗЗД  договор, по силата на който, сметосъбирането и сметоизвозването по отношение на мелничното предприятие ще се осъществява от консорциума „Титан – Бургас“ ДЗЗД. 

С оспореното писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г., подписано от кмета на община Камено Жельо Вардунски отново се посочва, че няма основание за освобождаване на дружеството от нито един от трите компонента на такса битови отпадъци за 2018г., тъй като наличието на сключен между него и „Титан – Бургас“ ДЗЗД  договор за извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване не е в хипотезите на чл.71 от ЗМДТ.

Съгласно чл.9а, ал.1 от ЗМДТ местните такси се събират от общинската администрация като чл.9б от ЗМДТ посочва, че установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл.4, ал.1 – 5 от ЗМДТ от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Според чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Според ал.3 на същия член в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители, като същите се определят със заповед на кмета на общината, издадена на основание ал.4. От своя страна кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс , а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

Според действащата норма на чл.71, т.1  от ЗМДТ(ред. ДВ, бр. 101 от 2013г., в сила от 1.01.2014г.), не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота.

Чл.8, ал.5 от ЗМДТ делегира на общинския съвет правото да определи с наредбата по чл.9 реда, по който лицата, неползващи услугата през съответната година или пред определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса.

В чл.23, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено е регламентирано, че: „От частта „сметосъбиране и сметоизвозване“ на такса битови отпадъци се освобождават имоти на физически и юридически лица, които не се ползват през цялата година“. В ал.2 на същия член е посочено, лицата по ал. 1 следва да подадат молба-декларация за освобождаване до края на предходната година на годината, за която искат да бъдат освободени в частта„сметосъбиране и сметоизвозване“ на такса битови отпадъци.

В конкретния случай съдът намира, че оспореното от жалбоподателя  “КЛЕЪРМОНТ“ АД писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г. на кмета на община Камено не представлява индивидуален административен акт по смисъл на чл.21, ал.1 от АПК. Съображенията за това са следните:

От анализа на цитираните по-горе разпоредби на ЗМДТ следва, че законодателят не е възложил на административния орган да се произнесе с отделен административен акт по отношение направеното от лицата ползватели на съответната услуга искане да бъдат освободени от заплащането й. Административният орган се произнася по направеното искане с издадения от него акт в рамките на производството по реда на основание чл.9б от ЗМДТ от съответните служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Кметът на общината не попада сред лицата посочени в чл.4, ал.3 от ЗМДТ, той със своя заповед определя кои да са те на основание чл.4, ал.4 от ЗМДТ. Същевременно в процесното писмо липсва изрично властническо волеизявление, с което да се създават права или задължения или непосредствено да се засягат права и законни интереси на жалбоподателя “КЛЕЪРМОНТ“ АД. С писмото се изразява становище по отношение на подаденото от жалбоподателя заявление вх.№ 69-00-798/14.12.2017г., с което направил искане да бъде намалена такса смет, която дружеството заплаща на общината, на 6 промила, като отпадне компонента „сметосъбиране, извозване и депониране на битови отпадъци“. Писмото не е акт, с който се установяват, обезпечават и събират местни такси, изготвен на основание и поред по реда на чл.4, ал.1 – 5 във вр. с чл.9б от ЗМДТ. В този смисъл с писмото не се определя размера на дължимите от дружеството суми за заплащане на такса смет и същото не би могло да послужи като изпълнително основание за това. В него липсва волеизявление, с което да е налице произнасяне по направеното искане на дружеството с подаденото от него заявление вх.№ 69-00-798/14.12.2017г.,с което да се създават/определят права и задължения по отношение на наличието или липсата на задълженията на дружеството за заплащане на такса смет.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на “КЛЕЪРМОНТ“ АД, ЕИК *** е недопустима поради липсата на акт, който подлежи на оспорване пред съда.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КЛЕЪРМОНТ“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Младост, ул.“Магнаурска школа“ ***, представлявано от изпълнителния директор „ГЛОБАЛ ТУРС АКОМОДЕЙШЪН“ ЕООД, чрез С.С.Ч., против Отказ на кмета на община Камено, обективиран в писмо с рег. № 69-00-834/26.01.2018г. по описа на общината..

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 601 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: