О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                   І –

град Бургас 5 септември 2008 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в закрито заседание, проведено на пети септември през две хилядна и осма година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 59 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на молба от адв. В.А.Б. в качеството  на процесуален представител на „Ученически отдих и спорт” ЕАД гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, който се явява жалбоподател по делото с искане за изменение на решението по делото в частта му за разноските.

Ответникът „Свартехавет сан сий” ООД чрез адв. С.К. оспорва писмено претенцията като твърди, че не са поискани в цялост до приключване на последното съдебно заседание, като прави алтернативно възражение за намаляване на размера на възнаграждението за адвокатския хонорар като прекомерен. 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Делото е започнало по повод на жалба от „Ученически отдих и спорт” ЕАД гр. София против заповед № 698/ 20. 9. 2007 год. на кмета на община Несебър, като с влязло в сила решение е постановена отмяната на заповедта. С нарочна молба след това жалбоподателя претендира присъждане  на направените по делото съдебни и деловодни разноски. Съдът установи, че в последното съдебно заседание проведено на 15. 4. 2008 год. процесуалния представител на жалбоподателя адв. Бакърджиева е направила формално искане за това. От представените по делото писмени доказателства се установява, че е платена държавна такса от 50 лв., по договор за правна защита и съдействие – 1 900 лв., за СТЕ – 300 лв.

Процесуалният представител на заинтересуваното  лице – адв. К. възразява против прекомерността на адвокатския хонорар.

Правното основание на производството е в чл. 248 от ГПК към който препраща правилото на чл. 144 от АПК.

Трябва да се отбележи, че с жалбата с обжалвани три различни акта, заповед за нанасяне на имота в кадастъра, заповед за одобрения на ПУП (процесния) и разрешение за строеж. Съдът е прекратил производството по първия и третия акт. Като е образувано отделно производство по заповедта за нанасяне на имот в кадастъра. А за оспорване на разрешението за строеж е дадено указание, че може да се сезира РДНСК Бургас като компетентно ведомство. Налага си извода, че договорения хонорар е за обжалване на три акта. Производството по два от тях се развива отделно от настоящото. Справедливо и логично е да се присъди не повече от 1/3 от договорения хонорар, т. е. 633 лв. Отделно от това за отбелязване е, че по делото са проведени две съдебни заседания с изслушване на една СТЕ. При това положение следва да се присъди разноски за адвокатски хонорар в размер на 633 лв., а общия размер на направените съдебни и деловодни разноски определи на 983 лв., който трябва да се платят от ответника община Несебър. 

Водим от горното, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

ОСЪЖДА община Несебър да плати на „Ученически отдих и спорт” ЕАД гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5 парична сума в размер на 983 лв. (девет осем три лева), представляващи съдебни и разноски по делото.

Определението е обжалваемо с частна жалба в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :