ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 580 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Н.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 134/12.01.2018 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за премахване на незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък таван /включително цветарник/, с приблизителна площ от 6,00 кв.м., към апартамент № 32, самостоятелен имот с идентификатор 07079.501.376.1.32 по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се на ет. 6, бл. 189, к/с „Изгрев“, гр. Бургас.

В съдебно заседание на 24.04.2018 г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена и представена по делото в срок. Съдът задължи и ответника да представи посочени документи, което той изпълни с писмо от 27.04.2018г.

 

АДВ. С.: Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.Ж.И. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение със скици и снимки, което поддържам.

 

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е обективно и пълно.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че заключението е изчерпателно.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 460 лв., платими както следва: 400 лв. в рамките на внесения депозит, а за остатъка от 60 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да ги заплати в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас. (изд. Р.К.О. – 400 лв.)

 

АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, с който да обявите оспорената заповед за нищожна, издадена от материално некомпетентен орган. От събраните по делото доказателства ценени поотделно и в тяхната съвкупност, в т. ч. и от приетото заключение на вещото лице се установи, че процесното строителство рефлектира, като увеличава разгънатата застроена площ на сградата, която е строеж от ІІІ-та категория, променя фасадата й, увеличава се нейната височина от 2.45 метра. Тези обстоятелства налагат извода, че в случая с процесното строителство засягайки сграда от ІІІ-та категория, същото носи категорията на тази сграда – ІІІ категория, като в този смисъл както сме посочили и в жалбата ни разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ЗУТ. При условията на евентуалност ако съдът счете, че заповедта е издадена от материално компетентен орган, то ще моля да издадете съдебен акт, с който да отмените издадената заповед, като незаконосъобразна. Подробни съображения ще изложа в писмена защита, в указан от съда срок. Моля за присъждане на направените по делото разноски в размера, за който представям нарочен списък на същите, като към списъка на разноските съм допълнил сумата от 60 лв., които ще бъдат платени по сметка на съда за допълнителната съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата против Заповед № 134/12.01.2018 г. на зам. кмета на СИРР на Община Бургас. Считам същата за изцяло неоснователна и недоказана. Заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, като считам, че заповедта е мотивирана, като изрично е посочен констативен акт от специалистите на Община Бургас, като в същия е подробно описано в какво се изразява незаконното строителство, че е без одобрени проекти и издадено разрешение за строеж. Считаме, че строежът е ІV категория съгласно чл. 9, ал. 2 Наредба № 1/30.07.2003 г.

Предвид изложеното, моля да оставите без уважение жалбата на „Брент ойл“ и да потвърдите процесната оспорена в настоящото производство заповед.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:48 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: