ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 579 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г.“, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-136/14.02.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

При проведеното предходно открито съдебно заседание на 24.04.2018г. съдът приключи събирането на доказателства, но в срока за постановяване на съдебното решение установи, че по делото не е представена в цялост административната преписка, което препятства реализирането на контрол за законосъобразност на оспорения административен акт. В тази връзка задължи ответника да представи свое Решение № РД-02-36-114/17.02.2017г., сигнал рег. № 10 по който производството по него е било образувано, сигнал с рег. № 230 по която е образувано производството по издаване на настоящото решение, както и цитираните в писмената защита на ответника – сигнал за нередност рег. № 91 и приключващото го Решение № РД-02-36-859/18.08.2017г.

С молба от 05.06.2018г. ответникът представи писмени доказателства по опис във връзка с дадените указания и отново пледира за отхвърляне на жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да се приемат представените писмени доказателства с молбата от 05.06.2018 г. от ответния административен орган.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Считам, че Управляващият орган на ОПРР не е представил доказателства по отношение на подаване на сигнал на основание на който е възобновено производството и е издадено оспореното в настоящото производство решение.

 

Съдът, като счете фактическата обстановка по делото за изяснена и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА докладваните писмени доказателства, представени от ответника с молбата от 05.06.2018г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНУСЛТ Г.: Поддържам жалбата и наведените в нея твърдения, както и тези, наведени в предходно съдебно заседание.

По отношение на участника „Евтимов консулт“ ЕООД административният орган вече е постановил друго решение, с което е приел, че не са налице нарушения на комисията, като същият е бил отстранен.

Видно от представените писмени доказателства от 05.06.2018 г. и Докладна записка с № 99-00-6-563(3)/18.08.2017 г. на Ръководител на Управляващия орган за твърденията по т. 2.2 е приел, че по отношение на същата е дадено предложение за приключване на сигнал за нередност № 10, който е влязъл в сила поради липса на нарушения, респективно нередности.

Моля да постановите решение, с което да отмените решението за налагане на финансова корекция, постановено от Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:35 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: