Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                22.10.2008г.             град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на дванадесет и четвърти септември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 548 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215, вр. с чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на „Кадев 1” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Г. М. К. против отказ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо № 70-К-30/10.03.2008г., издадено от директора на ТД „Приморие” при Община Бургас. Иска се от съда да отмени оспорвания акт. Жалбоподателят не се представлява в съдебно заседание и не ангажира доказателства.

Ответната страна – Община Бургас чрез редовно упълномощения юрисконсулт Д. оспорва жалбата като неоснователна. Представя доказателства.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна следното:

            Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Предмет на оспорване в настоящото производство е изричен отказ на директора на ТД „Приморие” при Община Бургас да се издаде разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ „хладилна витрина” с площ от 1 кв.м., находяща се в гр.Бургас, ул. „Александровска” № 52. В обстоятелствената част на оспорения акт се сочи, че обектът е отпаднал от схемата, одобрена от главния архитект на общината за 2008г.

От фактическа страна по делото е установено, че със заповед № 197/29.01.2008г., произнесена от кмета на община Бургас е конституирана комисия, която да разгледа заявления за поставяне на преместваеми обекти. В състава на колективния орган са включени представители на общината и петима общински съветници, определени с решение на органа по чл.21 от ЗМСМА. На 30.01.20008г. главният архитект на Община Бургас одобрява схема за разполагане на преместваеми обекти за периода от 01.01.2008г. – 30.06.2008г. Съобразно предвижданията в нея процесният обект е ситуиран на ул.”Александровска” № 52 и обозначен с индекс № 19 - хладилна витрина. Със заявление вх.№ 70-К-30/18.02.2008г. жалбоподателят прави искане да му се издаде разрешение за поставяне на преместваем обект, представляващ „хладилна витрина” с площ от 1 кв.м., находящ се на улица „Александровска” № 52 в непосредствена близост до павилион за цигари и захарни изделия за срок от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. Към заявителния документ са приложени документ за платена държавна такса; удостоверение за актуално правно състояние; копия от документ за самоличност на представляващия дружеството, удостоверение за данъчна регистрация, карта за идентификация в регистър БУЛСТАТ; декларация за липса на финансови задължения към Община Бургас; удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК, издадено от Дирекция МПДТР и от ТД на НАП – гр.Бургас; решение по фирм. дело № 45/2005г. по описа на БОС. Заявлението на жалбоподателя е обсъдено на заседание на комисията, проведено на 19.02.2008г. Произнесен е отказ, който е обективираен в табличен вид. В графата, отбелязана срещу наименованието на жалбоподателя съществува запис “отпада от схемата”. Въз основа на постановения акт, на 28.02.2008г. главният архитект на Община Бургас нанася корекции в съществуващата схема и зачертава със син цвят обекта, които следва да отпадне по решение на комисията. Изменението на схемата съставлява основание за директора на ТД “Приморие” да постанови отказ.

При извършена служебна проверка по законосъобразност на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че той е произнесен от компетентен орган, но в противоречие с регламентираното в чл.59, ал.1, т.4 от АПК изискване за форма и в нарушение на административнопроизводствените правила, регламентирани в приложимата към момента Наредба на Общински съвет – Бургас по чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК въздига фактическите и правни основания за издаване на административен акт в безусловно необходимо условие за неговата редовност. Дори, когато въпросът е предоставен на преценката на органа по целесъобразност, аргументацията е изискуема с оглед разпоредбата на чл.6 от АПК. Изискването за излагане на мотиви произтича от необходимостта съдът да провери дали административния орган е разполагал с оперативна самостоятелност и спазил ли е изискването за законосъобразност на административния акт – аргумент от разпоредбата на чл.169 от АПК. Не съществува пречка мотивите могат да бъдат заместени или допълнени в друг съпътстващ документ, но в приложената преписка не се съдържа акт с подобно съдържание. Нито в решението на комисията, нито в писмото, материализиращо оспорвания отказ, са изложени съображения какво е наложило отпадане на обекта от схемата. Действително, в настоящия случай директорът на териториалната дирекция действа в условията на оперативна самостоятелност, но това не го освобождава от задължението да посочи фактическите и правни основания за взетото решение (ППВС № 4/1976г.). Такива не се откриват в подготвящите и съпътстващите акта документи на комиисята. Фактически основания не могат да бъдат допълнени и заместени в съдебната фаза на производството, тъй като установяването им е изцяло в правомощията на административния орган. Липсата на въздигнатия от закона задължителен реквизит препятства проверката за съответствие на акта с материалния закон и съставлява абсолютно основание за неговата отмяна.

На второ място съдът констатира порочно осъществена процедура при постановяване на процесния отказ. Съгласно разпоредбата на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ върху поземлени имоти – общинска собственост могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други), когато е издадено разрешение и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Новелата на цитираната норма е доразвита в Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане, приета на 30.03.2004г., с неколкократни изменения и допълнения, последното от които на 20.12.2007г. Съгласно чл.4, ал.5 от цитирания нормативен акт схемите за поставяне на преместваеми обекти се изработват от заинтересованите лица и се представят от главните експерти към териториалните дирекции на Община Бургас на главния архитект на общината за одобряване. Разпоредбата на чл.5, ал.2 от наредбата регламентира производството по издаване на разрешения. Същите се разглеждат от нарочна комисия и се съпровождат със становище на съответния териториален директор относно наличието или липсата на предпоставките, регламентирани в чл.5, ал.1 от наредбата и целесъобразността за издаване на разрешение. Решението на комисията трябва да се основава на предварителни установени критерии за оценяване. В чл.6, ал.1 от Наредбата е предвидено, че при положително решение на комисията по чл.5, ал.2 съответният териториален директор издава разрешение за преместваем обект. В настоящия случай е безспорно установено, че заявлението за издаване на акта по чл. от наредбата е депозирано на 18.02.2008г. Към този момент е в сила одобрената на 30.01.2008г. схема. Искането на жалбоподателя е разгледано в комисията на 19.02.2008г. и произнесеният от нея отказ е възпроизведен в схемата с последващото й изменение. При това положение не съществува съмнение, че към момента на заявяване на искането за жалбоподателя са налице предпоставките за издаване на разрешение.

Съгласно разпоредбата на чл.170, ал.1 от АПК административният орган и лицата, за които актът е благоприятен, трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В настоящия случай събраните по делото доказателства не дават основание да се приеме, че процесният отказ е постановен законосъобразно. Към моментна на подаване на заявлението са били налице всички основания за разглеждане на заявлението и издаване на искане разрешителен акт. С оглед на това жалбата на „Кадев 1” ЕООД се явява основателна и следва да се уважи. Правомощията на съд в този случай са регламентирани в чл.173, ал.2 от АПК, който повелява, че преписката следва да се върне на административния орган.

 

Водим от горното, на осн. чл.173, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ изричен отказ на Директора на ТД „Приморие” при Община Бургас да издаде разрешение за поставяне на преместваем обект, обективиран в писмо рег.№ 70-К-30/10.03.2008г.

ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД „Приморие” при Община Бургас за ново произнасяне по заявление вх. № 70-К-30/18.02.2008г. на „Кадев 1” ЕООД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Г. М. К. съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………