ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести юли и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 546 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 14:00 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С.Д.Н., редовно уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не се представлява. 

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „Приходи местни данъци и такси“ към община Поморие, редовно уведомен при условията на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не се представлява.

 

Съдът констатира, че е постъпила молба с вх.№ 6881/05.07.2017г. от пълномощника на жалбоподателя адв. Я.(с представен към молбата договор за правна защита), с която изразява становище в нейно отсъствие да бъде даден ход на делото. Поддържа изцяло жалбата с наведените в нея основания. Моли да бъдат приети допълнително представените от жалбоподателя писмени доказателства. Прави искане съдът да осъди ответника по делото да заплати направените в производството разноски: платена държавна такса в размер на 10 (десет) лева и адвокатски хонорар в размер на 300 (триста) лева, както и да й бъде дадена възможност да представи писмени бележки в указан от съда срок.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба с вх. № 5892/09.06.2017г. от жалбоподателя С.Д.Н. с приложени към нея доказателства по опис (лист 136-146 по делото). В същата молба жалбоподателят изразява становище да се приключи събирането на доказателствата, както и да се постанови решение за отмяна на спорния акт за установяване на задължения № АУ 001440/16.11.2016г., издаден от В. Ч.- мл.експерт община Поморие, потвърден с решение на началник отдел „МДТ“ община Поморие.

 

В изпълнение на разпореждане №4060/12.06.2017г. препис от молбата на жалбоподателя с вх.№ 5892/09.06.2017 г. и представените с нея документи /лист 136-146 по делото/ са изпратени на ответника по оспорването, като му е даден срок най-късно до днешното открито съдебно заседание да изрази становище.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№ 6323/20.06.2017г. от ответника по делото, с което поддържа изтъкнатите аргументи в съпроводителното писмо, с което е изпратена административната преписка, както и претендира да му бъдат присъдени разноските и юрисконсултско възнаграждение. Няма искане за събиране на доказателства.

Съдът счита, че представените от оспорващата страна с молба от 09.06.2017г. документи са приети като доказателства в съдебното заседание на 11.05.2107г., доколкото са идентични с документите, представени със становището от 10.05.2017г. (лист 136-146 от делото). Повторното им приемане не е необходимо, поради което съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА постъпилите от жалбоподателя С.Д.Н. с молба вх. № 5892/09.06.2017г. документи по опис, като доказателства.

 

СЪДЪТ с оглед липсата на доказателствени искания от страните счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

Предоставя на страните срок до приключване на работния ден на 10.07.2017г. да представят писмени защити по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:17 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: