ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 542 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ „Дънфи“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. К.К. c  пълномощно на лист 42 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Б.Й.с пълномощно от днес.

 

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съобразно указанията от предходното съдебно заседание съдът ДОКЛАДВА доказателства, представени от ответника с опис вх.№ 4877/27.04.2018 г.

АДВ.К.:  Да се приемат доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо-опис от 27.04.2018г.

АДВ.Й.:  Ще моля да приемете приложените във връзка с определението на съда доказателства.

В допълнение с цел пълно изясняване на начина на формиране на задълженията на жалбоподателя за съответната година, представям извадка от Приложение №1 от наредбата за местните услуги на община Созопол, представляващи местните данъци и такси за сметосъбиране и сметоизвозване, конкретно и сметообработка и такса депо, от която е видно как съответно са формирани компонентите във връзка с формиране задължението на жалбоподателя. С риск да се дублирам представям и план-схема, че на нея се конкретизира имотът на жалбоподателя. Моля да се има предвид, че имотът на жалбоподателя е обявен като ***в местността „Буджака“. Същият с оглед мащаба на приложената скица, моля да се има предвид, че отстои на около 400 м от съответно приложените разположени по схемата контейнери за битови отпадъци, предвид обстоятелството, че имотът е със сменен статут урбанизирана територия, а съседни други имоти не се ползват със същия статут. В тази връзка моля да се има предвид и че липсват доказателства жалбоподателят да е поискал депозирането на разполагане на контейнери за битови отпадъци в по-голяма близост от имота.

Други доказателствени искания са следните: моля във връзка с представените наряди, да приемете и заповед за чистотата на сметоизвозване по график, конкретно за местността „Буджака“, в раздел  VІІ, заповед съответно за утвърдения график за 30.10.2017г.

 

АДВ.К.:  Да се приеме.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от адв. Й. Приложение №1, съдържащо промилите, съставляващи отделните компоненти на ТБО, начислявана на територията на община Созопол.

Съдът КОНСТАТИРА, че от ответника по делото като част от преписката не са представени доказателства за компетентност на издателя на обжалвания АУЗД, както и на решаващия орган.

 СЪДЪТ КЪМ АДВ.Й.: Можете ли да представите сега тези доказателства?

АДВ.Й.: Твърдим, че такава заповед е налице и е издадена от кмета на община Созопол. Моля да ми се даде възможност да я представя.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.09.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: