ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 21.06.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 541 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОДО 09“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

По делото с вх. № 6872/19.06.2018 год. е постъпила писмена защита, в който жалбоподателят е посочил, че няма доказателствени искания, няма да ангажира други доказателства и е изразил становище по същество.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Руен, редовно уведомен, не се явява. Представлява от адвокат Ж., с пълномощно на лист 55 по делото.

 

 

По хода на делото:

АДВ. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по имейла с вх.№ 5925 от 28.5.2018г.  от жалбоподателя квитанция за внесен допълнителен депозит в размер на 327,00 лева за вещото лице инж. В.А.-Д.. На вещото лице е издаден РКО за изплащане на сумата.

ДОКЛАДВА и постъпила с вх. № 6872/19.06.2018г. писмена защита от жалбоподателя.

 

 

АДВ. Ж.: Нямам доказателствени искания. Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Ж.:  Моля да се остави без разглеждане жалбата в частта, с която се оспорва установеното данъчно задължение за данък недвижими имоти. Считам, че е налице предпоставката, визирана в чл.158, ал.1, т.1 от АПК за това мое искане. В тази си част актът е влязал в законна сила и не подлежи на обжалване. В случай, че не приемете това мое становище, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно. От доказателствата по делото и от изслушаната в сьдебното заседание, проведено на 19.04.2018 г. съдебно-техническа експертиза, се потвърждава становището ми, че законосъобразно за жалбоподателя е установено задължение за данък недвижими имоти, тъй като съобразно чл. 10, ал.1 от ЗМДТ данъкът е начислен за урегулиран поземлен имот извън строителните граници на населеното място, който според подробен устройствен вплан има предназначението по чл.8, ал.1, т.1 от ЗУТ, като обект на техническата инфраструктура. Легално определение за това понятие се съдържа в т.31 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Изпълнено е и второто условие на чл.10 ал.1 от ЗМДТ, а именно, че е променено предназначението на земята с решение на комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи от нива на площадка за производство на електроенергия, т.е. налице са законосъобразните предпоставки за начисляване  на данъка недвижими имоти, установен с АУАН - предмет на оспорване в настоящото производство. По отношенше на оспорването на акта в частта, в която е определена ТБО в трите й компонента, също считам, че са неоснователни твърденията на жалбоподателя и законосъобразен е актът за установяване на задължения в тази си част. Подробни съображения досежно това мое становище съм изложила в писмена защита, представена и приложена към делото, поради което моля да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: