ПРОТОКОЛ

       

Година 2008, 16.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети септември                                 две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  536  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  13.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „И.Т. КОМЕРС” ЕООД - гр. Бургас, редовно призован на 12.06.2008 г., чрез И. Г. – упълномощено лице, не се явява управителя, не изпраща представител.

За ответника – Директорът на „ОУИ” – гр. Бургас, редовно призован, се явява юк. Д.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. Д.: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 5970 от 15.09.2008 г., с приложено към нея медицинско направление, от което се установява, че жалбоподателят е с бъбречна криза от 14.09.2008 г. Моли се, да не се дава ход на делото, като същото се отложи за друга дата.

 

ЮК. Д: Моля, да не се уважава молбата на лицето. Не е представен болничен лист, а единствено медицинско направление, което не означава, че лицето е по някакъв начин възпрепятствано да се яви пред съда. Съгласно Постановление № 51, ал. 1 за изменение на    експертизата на работоспособността, задължението за явяване пред органите на съдебната власт отпада единствено и само, ако изрично е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред органите на съдебната власт. Отделно от това, направленията се издават на друг вид бланка, която не съответства на представената от представляващия жалбоподателя.

 

СЪДЪТ, като се запозна със съдържанието на молбата и приложеното към нея медицинско направление, както и със становището на юк. Д., намира за установено следното:

Представеното медицинско направление, представлява мнение на медик, с което О. М. се насочва към допълнителни изследвания, а не представлява болничен лист или извинителна бележка пред Административен съд – гр. Бургас.

В медицинското направление е посочено, че пациентът „не може да пътува до Бургас и да се яви в съда”, но доколкото адресат на това медицинско направление е Бургаски окръжен съд, настоящият състав счита, че направлението е неотносимо в производството по адм. дело № 536 от 2008 г. 

По тези съображения и като споделя съображенията на юк. Д., СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „И.Т. КОМЕРС” ЕООД – гр. Бургас.

 

ЮК. Д.: Оспорвам изцяло жалбата. Моля, да приемете приложените към преписката доказателства.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка доказателства.

 

След като се запозна с материалите по делото, съдът установи, че с определение № 672 от 07.04.2008 г., производството по оспорването е оставено без движение, като на дружеството-жалбоподател е указано в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи по делото Удостоверение за актуално-правно състояние, както и доказателство за представителната власт на О. М.

За указанията на съда е изпратено съобщение на посочения в жалбата адрес, като на него е установено, че липсва представител на дружеството-жалбоподател. На този адрес е установено, че се намира „Счетоводна къща”, чиито служители са отказали да получат съобщението, тъй като нямат пълномощно, а също така и с обяснението „че фирмата не функционира и нямат връзка”.

 

По тези съображения, съдът служебно е изискал от Бургаски окръжен съд Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството–жалбоподател. От него е видно, че адресът на дружеството е ***, тоест адресът, посочен в жалбата до Административен съд – гр. Бургас. Това удостоверение, обаче, отразява актуалното състояние на дружеството до 31.12.2007 г. - тоест не отразява представителната власт на О. И. М. към  настоящият момент.

В изпратени на адрес: ***. 3, съобщения за отразяване на допуснатата нередовност на жалбата, длъжностното лице – призовкар, е отбелязало, че на този адрес няма такова лице.

Едновременно с това, за съда е очевидно, че О. М. е запознат с хода на делото и извършеното насрочване.

С оглед постъпилата на 15.09.2008 г. молба и приложеното към нея медицинско направление, СЪДЪТ ПРИЕМА, че лицето, което представлява дружеството е било уведомено за съществуващото производство и за разглеждането на делото в днешното съдебно заседание.

Тъй като указанията на съда за отстраняване на допуснатата нередовност не са изпълнени в предвидения от закона срок, въпреки, че дружеството-жалбоподател е било уведомено на адреса, посочен в жалбата – *** /на 10.04.2008 г. – л. 308 от делото/, както и с оглед невъзможността на съда по служебен ред да отстрани допуснатата нередовност, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И : № 2233 от 16.09.2008 г.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „И.Т. КОМЕРС” ЕООД – гр. Бургас, против Ревизионен акт № 1710 от 02.01.2008 г. на орган по приходите на ТД – Бургас на НАП.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536 по описа на Административен съд – гр. Бургас за 2008 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от получаване на съобщението от дружеството-жалбоподател и в 7-дневен срок от днес – за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: