ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 533 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.А.Б.-А., редовно уведомена, се явява лично. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ В.Д.Й. – главен специалист в отдел „Общофункционален контрол“ в дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност“,  община Бургас, не се явява. Представлява се от юрисконсулт А., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Ж.Е..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на ответника, с което оспорва изготвената от вещото лице съдебна автотехническа експертиза като непълна и непочиваща на факти и обстоятелства, а на алогични предположения и косвени заключения на вещото лице. Счита, че същата е необоснована, необективна и неправилна и моли да не бъде приета като доказателство по делото. При условие, че експертизата не е обоснована и възникнат съмнения за нейната правилност, моли на основание чл. 201, пр. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК, да бъде назначена повторна съдебно-автотехническа експертиза по делото, която да отговори на първоначално зададените от ответника въпроси, като се извършат всички необходими изчисления и обосновани констатации от значение за необходимите в процесния казус маневри в дворната място (гараж) и се отрази правилно обстановката на процесния участък,откъдето е репатриран автомобилът.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

Ж.А.Е. – *** години, българска гражданка, семейна, неосъждана,  без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Доколкото сте посетили мястото откъдето е репатриран автомобилът, може ли да обясните защо в приложените мащабни скици липсва отразяване на дървото, което се намира от другата страна на процесния портал на дворното място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: От двете страни на самия тротоар има две дървета, които не са до портала и не са пречка за навлизане в двора.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: А според Вас необходимо ли е това дърво да бъде взето предвид при влизане/излизане на превозното средство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.:  Може да се вземе предвид доколкото пречи на видимостта, но не и за самия подход към двора. Ограничава се видимостта от тези дървета, не подходът обаче, така че ако има пречка да наблюдава целия процес на паркиране, може да си осигури лице, което да го насочва.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Съгласно изготвените от Вас скици, по-специално Приложение № 2, бихте ли могли приблизително да посочите колко е оставащото разстояние от лекия автомобил „Опел Зафира“, който извършва маневрата, и лекият автомобил на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Окол 40-50 см от задната страна на автомобила и страничната част на влизащия към паркинга автомобил.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предвид това разстояние, което посочихте, според Вас приблизително с колко маневри би могъл да влезе в дворното място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Няма нужда от няколко маневри. Ако внимателно и плътно подходи, от крайната страна откъм строежа ако е застанал плътно автомобилът и се насочи към портала, по преценка на водача може бавно като навлиза с една маневра да влезе в дворното място.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Доколкото сте посочили в заключението, че процесният автомобил на жалбоподателя навлиза с 60 см към входа, необходими ли са според Вас някакви специални умения за извършване на маневрата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.: Зависи от водача. Възможно е по принцип един правоспособен водач да може да извърши маневрата. Зависи доколко водачът има такива умения, зависи и от автомобила. Аз не бих паркирала с автомобил, който не познавам. Ако с години ползва и познава автомобила си, може да извърши паркирането.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Оспорвам заключението. Поддържам изразеното становище. Моля да бъде назначена повторна експертиза по реда на чл. 201, предл. второ ГПК във вр. с чл. 144 АПК.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, на първо място, по отношение на становището на процесуалния представител на ответното учреждение, моля да вземете предвид, че то е по същество на изготвената от вещото лице експертиза. В днешно съдебно заседание се прави довод за необоснованост на експертизата. Това че на една от страните експертизата не й харесва, не означава, че същата е необоснована. В този смисъл считам искането за допускане на повторна съдебно-автотехническа експертиза за изцяло неоснователно, тъй като не се сочат конкретни доводи относно това, че вещото лице е некомпетентно, предубедено, изготвило е експертизата в нарушение на установените правила или каквото и да е друго. Тук просто спорът е колко бил опитен водачът, дали можело с една маневра, дали можело с няколко, все неща, които са неотносими към предмета на производството. В този смисъл моля да не уважавате искането за допускане на повторна съдебно-автотехническа експертиза.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Е. при възнаграждение съгласно представената справка-декларация и внесения предварителен депозит, тъй като намира, че заключението е пълно, ясно и компетентно, а конкретните възражения относно изводите  на вещото лице ще обсъди по същество с крайния съдебен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Е. по извършената съдебно-техническа експертиза по делото при възнаграждение в размер на 240 лева от внесените от страните предварителни депозити за изготвянето й.

Намира, че следва да допусне повторна съдебно-автотехническа експертиза по делото, която да отговорни на поставените от ответника въпроси, като съобрази уточненията, направени от него в становището му, депозирано на 13.09.20 18 г. – л. 69-71 от материалите по делото,  предвид направеното от ответника оспорване на заключението по извършената експертиза и изразените съмнения за неговата правилност.

Воден от горното на основание чл. 201 ГПК във връзка с чл. 203 ГПК във връзка с чл. 144 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на повторна съдебно-автотехническа експертизата по делото, която да отговори на въпросите, поставени от юрисконсулт А. в молбата му от 29.06.2018 г. – л. 54 от материалите по делото, и съобрази уточненията в становището му от 13.09.2018 г. – л.69-л.71 от материалите по делото.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 120 лева, вносими от ответника по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Л.Е.П..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.11.2018 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне и представяне на заключението по делото за насроченото съдебно заседание в срока по чл.199 ГПК след представяне на документ за внесения предварителен депозит за изготвянето му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: