Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 651               04 април 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1. Атанаска Атанасова

                                                                                2. Диана Ганева

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 518 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното                              

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.А.К. *** против решение № 14 от 03.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 3539/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-000050 от 14.02.2017 г. на началник  група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 174, ал.3 от Закона за движенето по пътищата/ЗДвП/, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000.00/две хиляди/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В  жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - началник  група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд Бургас, с решение № 14 от 03.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 3539/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-000050 от 14.02.2017 г. на началник  група в сектор „Пътна полиция“/ПП/ при ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 174, ал.3 ЗДвП, на К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Прието е за безспорно установено, че К.А.К. е извършил деянието, описано в АУАН и в НП. Районният съд е изложил мотиви, че след като е налице отказ от проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол от водача, безспорно той е осъществил състава на нарушението по чл.174, ал.3 ЗДвП, за което правилно е ангажирана администартивнонаказателната му отговорност на това основание.

Санкцията е наложена на  К.А.К. за това, че на 01.01.2017 г. около 09.15 часа в гр.Бургас, кв. „Горно Езерово“, по ул. „Цветна“ до дом №6, в посока ул. „Явор“, управлявал лек автомобил БМВ 316 И с peг. № А***МХ, собственост на В.А.В., когато бил спрян за проверка и поканен да даде проба за употреба на алкохол с техническо средство Дрегер Алкотест 7510 с фабр.№ ARBB 0076, но отказал да му бъде извършена такава.  За извършеното нарушение му е съставен АУАН №17-0769-000050/01.01.2017 г. и му е издаден  талон за медицинско изследване с посочени дата и час, когато водачът следва да се яви в УМБАЛ Бургас за даване на кръвна проба за анализ, връчен на 01.01.2017 г. в 9.50 ч., с час за явяване до 10.35 ч. К. не се явил да даде кръвна проба. Въз основа на акта е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

 Установената от районния съд фактическа обстановка съответства на събраните доказателства по делото, не се оспорва от касатора и се споделя от настоящия касационен състав.

 Неоснователни са възраженията на касатора за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление.

За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност на водач на МПС на основание чл.174, ал.3 ЗДвП и да му бъдат наложени предвидените в цитираната норма административни наказания „глоба” и „лишаване от право да управлява МПС”, следва да бъде установен отказът му да бъде тестван с техническо средство за установяване употребата на алкохол/упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Разпоредбата съдържа два алтернативни способа и отказът на водача да му бъде извършена проверка, по който и да е от тях, при липсата на отчетен резултат, какъвто е настоящият случай, е достатъчно основание да се наложат санкциите по чл.174, ал.3 ЗДвП. В тази връзка настоящият касационен състав намира, че описанието на нарушението в акта и в наказателното постановление е детайлно и ясно, така, че да не бъде ограничено правото на К. да разбере за какво точно нарушение е санкциониран.

С оглед изложеното, като е потвърдил издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 03.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 3539/2017 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                               2.