ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 502 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:31 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.З.Я., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на община Созопол, редовно призован, се представлява от адв. Й., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение разпореждане на съда с писмо вх. № 6692/14.06.2018 г. ответният административен орган е изпратил за прилагане по делото на заверено копие от административната преписка, съдържаща общо 192 л. по опис.  

 

Адв. П.: Запознах се с постъпилата преписка. Моля да се приеме. Нямам други доказателствени искания. 

 

Адв. Й.: Запознати сме с преписката и моля да се приобщи към доказателствата по делото, от които ще се ползваме.  Оспорваме жалбата първо като недопустима поради обстоятелството, че липсва годен предмет предвид хипотеза на мълчалив отказ, произтичаща от възражение, което считаме, че липсва основание по смисъла на чл. 54, ал. 1 апк поради обстоятелството, че възражението е елемент от фактическия състав на производството, което в случая видно от приложените доказателства е завършило с произнасянето на административния орган с административен акт. Същевременно по основателността считаме жалбата за неоснователна, като ще се ползваме от доказателствата по мотиви и съображения. Видно от мотивите на административния акт, с който се е произнесъл административният орган – заповед от 23.01.2018 г. е обсъдено съответното възражение т.е. липсва хипотезата по чл. 54, ал. 1 АПК. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от административния орган с нарочно писмо на л. 65 от делото документи (общо 192 листа) като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. П.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми. Считам, че е неоснователно възражението на процесуалния представител на ответника за недопустимост и неоснователност на същата. По съображения, изложени в жалбата моля да присъдите на доверителя ми сторените разноски.  Представям списък на разноските. Моля за подходящ срок, в който да представя писмена защита.

 

АДВ. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима, предвид че актът - конкретното възражение не подлежи на самостоятелен контрол и съответно не изисква произнасяне от административния орган извън съответно издадения от него административен акт от 23.01.2018 г. По основателността в случай, че не уважите това ни искане моля да я отхвърлите като неоснователна с оглед събраните по делото доказателства и предвид нарочният администртативен акт - произнасяне на административния орган, включително по искането за спиране по мотиви и съображения, изложени в същия.  Считаме жалбата за неоснователна, моля да ни присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатско възнаграждение, като оспорвам представения списък на разноските от процесуалния представител на жалбоподателя. Считаме, че има прекомерност на адвокатското възнаграждение с оглед изискванията на Наредбата за адвокатските възнаграждения. 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 3-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: