ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 14.02.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети февруари                      две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 49 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.С., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Танев, който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Белчева.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.ТАНЕВ: Поддържам изцяло така подадената жалба. В днешно съдебно заседание правя следното уточнение:

Посочили сме, че през 2003г. 6 месеца жалбоподателката е била командирована в гр.Обзор. Уточнението ми е, че това е през 2004г. и за периода 01.05 – 30.09.2004г. Касае се за период от пет месеца. Освен това, същата не е командирована в гр.Обзор, а е била на редовна военна служба в поделение № 36980, находящо се в м.”Емона”. В тази връзка и в подкрепа на жалбата представям три броя удостоверения от поделенията, в които жалбоподателката е работила, начиная от 2004г., договор за наем от 05.10.2004г. и договор за наем от 10.08.2007г.

В жалбата сме заявили разпит на свидетели при условия на довеждане. За днешното съдебно заседание не успяхме да доведем същите, поради което моля да се отложи разпитът им за следващото съдебно заседание. С разпита ще установяваме периодът, през който лицето е пребивавало в гр.Обзор и след това дали е имала местопребиваване в гр.Бургас. Твърдим, че след м.септември 2004г. лицето живее постоянно в гр.Бургас и в тази връзка представих двата договора  за наем.

Тези доказателства не са били представени на Комисията по НУРУРОЖ.

Юрисконсулт БЕЛЧЕВА: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото доказателства, съдържащи се в преписката на Община Бургас. Няма да сочим други доказателства.

Предоставям на съда по искането за разпит на свидетели.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с обжалване на административния акт, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Танев писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да сочат допълнителни доказателствени средства в подкрепа на своите твърдения и възражения.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.04.2011г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: