ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 497 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Я.Д., редовно призована, не се явява. За  нея се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

 Жалбоподателят И.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на РДНСК - ЮИР, редовно призован, се представлява от юк. К., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна – гл. експерт в отдел „ГАТИ“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

ЗА Заинтересованата страна С.Я.Н., редовно призована, се явява адв. Н., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна С.Я.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 26.06.2018 г. – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

страните: Да се изслуша заключението на вещото лице. Нямаме възражения. Запознати сме с заключението и не възразяваме, въпреки че е депозирано извън установения от закона срок.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

арх. В.Й.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Нямам възражения, като точно по отношение отговора на въпрос №2 същият е непълен може би с оглед компетентността на вещото лице или друга причина, но дори и в този непълен вид не възразявам да се приеме заключението. Ще имам други доказателствени искания в тази връзка.

 

Юк. К.: Във връзка с отговора по въпрос №1, където пишете, че одобреният проект за узаконяване отговаря на изпълненото на място въпросът ми единствено касае частта тавански складов етаж понеже има два чертежа, единият наименуван съществуващо положение а другия – предписание. Въпросът ми е кое е изпълнено, съществуващото положение чертежът или този, наречен предписание?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изпълнено е съществуващото положение. Това, което  съществува на място съответства на чертежа - съществуващо положение .

 

Юк. К.: Нямам други въпроси. Не възразявам да бъде прието заключението, като ще имам допълнителна задача към него.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

С оглед становището на страните и предвид така представеното заключение съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Д., на което определя възнаграждение в размер на 350,00 лв., платими от внесения депозит./ изд. РКО 350 лв. – 03.07.2018 г./

 

адв. С.: Представям и моля да приемете по делото заповед за изменение на КК, ведно със заснемане от лицензиран геодезист на обектите, находящи се в процесната сграда, ведно с обяснителна записка по отношение на тяхното разпределение по нива, етажи и прилежащи части към всеки един от обектите, ведно със скица-проект и схеми на трите етажа. Считам, че същите са относими към делото, тъй като те като действия на СГКК са извършени след заснемане на сградата в съществуващия й вид, изпълнен съобразно представените и  находящи се по делото архитектурни проекти. В тази връзка представям и моля да приемете двете ситуации към част „Архитектура”. Не съм сигурен дали ги има в кориците на делото, които по своите данни навеждат на извода на съществуващото положение такова, каквото е към настоящия момент. В частта, касаеща легендата на строежа, са посочени точно квадратите, сградите и всички извършени СМР в обхвата на архитектурния проект. В тази връзка ми е искането, свързано с изготвянето на допълнителна експертиза. Моля с оглед на представената в днешно съдебно заседание заповед за изменение на кадастъра, такава каквато е в съществуващия й вид, влязла в сила като административен акт, явяващ се следващ на заснемането за узаконяване моля да допуснете въпрос № 2 във вида, в който е зададен, да бъде изготвен  от вещо лице геодезист с оглед на обстоятелството, че обектите в техния им вид съобразно актове за собственост са такива, каквито са заснети в отделните кадастрални схеми, скици от Кадастъра съобразно тяхното предназначение, площ, прилежащи части и т.н. При заснемането освен основните точки с оглед обема на индивидуална собственост на всеки един от етажните собственици е изготвено и площообразуване за всеки един от отделните обекти. В тази връзка считам, че вещото лице по приетата по делото експертиза е направило паралел между архитектурни проекти спрямо нотариалните актове за собственост, като не е отчело съществуването на КК, ведно с отделните схеми за отделните обекти. В тази връзка моля отговорът на въпрос № 2 да бъде даден от вещо лице геодезист предвид представените днес доказателства.

 

Юк. К.: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Имам два допълнителни въпроса към изготвената съдебно-техническа експертиза към същото вещо лице. Въпросите са следните: 1. Вещото лице след като ползва одобрения проект заснемане за узаконяване да изчисли и пресметне застроената площ по етажите поотделно, като изчисленията направи по действащите нормативни уредби към момента на  извършването на строителството, както и към сега действащия момент към издаването на акта за узаконяване? 2. Да определи квотите на застрояване по собственици спрямо нотариалните актове и спрямо влезлия в сила ПУП? По направеното искане от колегата възразявам, тъй като ние нямаме спор, че КК не отразява действително проектът заснемане и узаконяване. Това е и механизмът за внасяне на обекти в кк, а имено наличие на одобрен архитектурен проект. Те схемите се изготвят по него.

 

Юк. Д.:  Моля да приемете представените доказателства и да допуснете допълните задачи. Няма да поставям такива от моя страна.

 

Адв. Н.: Моля да се приемат представените писмени доказателства. Няма да поставям въпроси.

 

Адв. С.: Искам да взема становище по искането на юк. К.. С така зададените въпроси от ответната страна считам, че изместваме предмета на делото, тъй като предмет на заповедта не са собственически права, а разпределението на правна собственост в отделни квоти и т.н. Заповедта ясно и категорично посочва, че актът за узаконяване трябва да бъде отменен поради това, че има разминаване между квадратурите по архитектурен проект и тези с актовете за собственост. Ние твърдим, че процесната сграда с трите самостоятелни жилища едно върху друго са изключително собственост на жалбоподателите. Тези свои права сме придобили във времето, за което сме представили доказателства, находящи се в кориците на делото. В тази връзка въпрос № 2 в е безпредметен и неотносим и не следва да се допуска за изследване в рамките на делото.

 

Съдът с оглед формулираните от страните допълнителни доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателите документи като писмени доказателства по делото.

 

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която – специалист геодезист да отговори на въпроса, формулиран от адв. С. под № 2 от депозираната нарочна молба, като съобрази и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

По повод искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на допълнително поставени от юк. К. въпроси в днешно съдебно заседание съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а по отношение относимостта на тези въпроси към предмета на спора съдът ще вземе отношение с акта си по същество.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която – специалист геодезист да отговори на въпроса, формулиран от адв. С. под № 2 от депозираната нарочна молба, като съобрази и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Вещото лице по така допуснатата експертиза ще бъде определено в закрито заседание.

допуска изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите замервани изследвания да отговори на въпросите, формулирани от юк. К. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 250,00 лв., платими от ответника в 10-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице  арх. В.Д.,която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: