ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 488 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,01часа се явиха:

За жалбоподателя „Прибор строй“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Т., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

За заинтересованата страна - „Пясъчна лилия 10“ ООД, редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стаматов.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложенията към него, по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 7232/26.06.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. Т.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. К.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх.В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

АДВ.Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ЮК. К.: Нямаме въпроси. Моля да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

АДВ.Т.: Представям извадка копие на разписките от Еконт, удостоверяващи датите на подаване на жалбата. Подали сме я на 09.02.2018 г.

 

ЮК.К.: Не оспорваме тези обстоятелства. Жалбата е подадена в срок. Моля да се приемат представените доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приемат представените доказателства.

Страните: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

                               О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 600.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 04.07.2018г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВ. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите предявената пред Вас жалба на всички основания, изложения в нея. От събраните доказателства се потвърждава изложеното в жалбата. Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна. Моля да ни присъдите разноските по делото, включващи ДТ и депозит за вещо лице. Представям списък на разноските.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което да оставите без уважение предявената жалба и в сила административния акт. Подробни съображения ще изложа в указан от Вас срок. Претендирам юрисконсултско възнаграждение. Не възразявам по така предявените искания от процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разходи.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля с решението си да отхвърлите  жалбата като неоснователна. Считам, че заповедта, с която е обявено за нищожно РС, е правилна и законосъобразна. Считам, че това се установи безспорно и категорично от доказателствата по делото.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: