ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 487 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Униспед Инс“ ЕООД се явява адвокат З..

За ответника- началник на Митница Бургас се явява юрисконсулт Д.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

СЪДЪД докладва постъпила молба от ответната страна, с приложени към нея писмени доказателства по опис.

 

Адвокат З.: В момента ответната страна ми предоставя копие от представените доказателства. Същите са представени на 09.07.2018г. От първоначалния оглед на доказателствата забелязвам, че има представен протокол, за който мога да заявя, че не е протокол за щателна проверка, и в тази връзка, моля да ми дадете възможност да се запозная с представените доказателства и до следващото съдебно заседание да изразя становище.

Юрисконсулт И.: С друг протокол не разполагаме.

Адвокат З.: Не можем да бъдем сигурни за датата на протокола. Искам да взема допълнително становище. Във връзка с нашето искане за представяне на доказателства, направено с нарочна молба, заявявам, че в последната част на искането имам предвид ответникът да представи доказателства за изпълнение на заповед № ЗМ-1000-938/06.10.2016г. на началника на Митница Бургас, съгласно която заповед, комисия извършва контрол на транзитни операции на всяко тримесечие, като комисията излиза с доклад за извършена проверка, който доклад дава конкретни указания какво според нея следва да се извърши за транзитни операции, които не са приключили, или са приключили с несъответствие, или има проблем при завършването им. Този доклад трябва да съдържа констатации за срока за издаване на решението, който срок твърдим в жалбата, че не е спазен. Това е документът, от който ще се установи конкретно доводът ни в жалбата, че решението е издадено след законоустановения срок. Не мога да посоча номера на докладната записка, тъй като нямам възможност да я видя, и не мога да посоча номера на докладната, но тя трябва да съдържа проверката по конкретна декларация.

Юрисконсулт И.: Не мога да потвърдя, че съществува такава заповед, но ако съществува, трябва да направя справка и ще я представя.

Адвокат З.: Бях направила и искане за представяне на четливо копие на акта- протокола на ПТП, но не видях същото да е представено. Ако ответника не разполага с такова копие, ще представя молба до трето неучастващо лице, което да я представи.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към молбата на ответната страна писмени доказателства по опис на л.112 от делото следва да бъдат приобщени към доказателствения материал, като относими към предмета на спора. Основателно е направеното от пълномощника на жалбоподателя искане да бъде задължена ответната страна да представи посочената заповед, ведно с доклад за резултатите от работата на комисията. Следва да се предостави възможност на пълномощника на жалбоподателя да изрази становище по представените доказателства, както и да депозира писмена молба за връчване на трето лице. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молбата на ответната страна с вх.№ 7792/09.06.2018г. писмени доказателства по опис.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 14- дневен срок от днес заповед №ЗМ-1000-938/06.10.2016г. на Началника на Митница Бургас, ведно с доклад за резултатите от работата на комисията.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да заяви становище по представените доказателства, както и да депозира писмена молба за връчване на третото лице, от което да бъде изискано четливо копие от акта и протокола за ПТП.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: