ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 12.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 472 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Либиан Навигейтър Лимитед“, редовно призован, се явява адвокат Б., преупълномощен от адвокат В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ИД директор на Дирекция „Морска администрация  Бургас, капитан на пристанището, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА частен съдебен изпълнител –Т.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Булгаргеомин ЛТД“, редовно призован, се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

             

 АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 ПОСТЪПИЛА  е молба вх.№5180/08.05.2018г. от  процесуалния представител на жалбоподателя адвокат И., в която  изразява  становище по представения в предходното съдебно заседание протокол  за настъпили наддавателни предложения и купувач с дата 11.04.2018г. по изп.д.№00009/2018г. на ЧСИ Т.К., рег.№709, БОС. Към молбата  са приложени доказателства под опис.

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№5447/14.05.2018г. от ИД директор на Дирекция „Морска администрация  Бургас, капитан на пристанището по представените с молба вх.№5180/08.05.2018г. от жалбоподателя доказателства. Изложено е  искане същите да не бъдат приети.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№5583/17.05.2018г. от заинтересованата страна ЧСИ Т.К..

ПОСТЪПИЛО е уведомление от „Булгаргеомин ЛТД ДЗЗД“ за оттегляне на пълномощия от адвокат А..

 

АДВОКАТ Б.: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Няма да сочим други доказателства. Моля да не бъдат приемани представените от жалбоподателя към становище  доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ П.: Предвид на това, че основният процесуален представител на доверителя ми е заявил, че не е получил въпросното становище на жалбоподателя, с приложените документи към него, представям становище в писмен вид във връзка представените доказателства, с препис за другите страни. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът,

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения в предходното съдебно заседание  от адвокат П. протокол  за настъпили наддавателни предложения и купувач с дата 11.04.2018г. по изп.д.№00009/2018г. на ЧСИ Т.К., рег.№709, БОС, както и доказателствата към молба вх.№5180/08.05.2018г. от  процесуалния представител на жалбоподателя  и към становище вх.№5447/14.05.2018г. от ИД директор на Дирекция „Морска администрация  Бургас, капитан на пристанището писмени доказателства, които ще бъдат ценени съобразно всички доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Б.: Считаме, че заповедта е незаконосъобразна и нищожна, а тази заповед би следвало да се издаде когато корабът заплашва с нарушение на разпоредбите на някоя от разпоредбите на българското законодателство, а не за гражданско-правно задължение твърдяно от трето лице. Заповедта следва да се издаде за технически нарушения на кораба. Моля да уважите жалбата и ни присъдите направените разноски по делото, а именно адвокатско възнаграждение, за което представям фактура и извлечение по сметка. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Поддържаме изцяло издадената от ИД директор на Дирекция „Морска администрация  Бургас, капитан на пристанището заповед. Оспорвам жалбата изцяло. Моля за срок за представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

АДВОКАТ П.: Оспорваме жалбата. Считаме издадената заповед за правилна и законосъобразна, поради което същата следва да бъде оставена в сила. Ще представя писмени бележки в определен от съда срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.09 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: