ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Манол Манолов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 465 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ - ЕТ „ЕЛА-ПРИМ – Елка Стамова” представлявано от Е.С., редовно призован, се явява лично Е. С., представлява се от адв.  Ц. с приложено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА - Община Приморско, редовно призован, се представлява от адв. Д. с пълномощно по делото.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Манолов.

         Явява се вещо лице К.М..

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА основно и допълнително заключение на вещото лице инж.М., депозирани в законоустановения срок.

 

Съдът пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

К.Д.М. на 62 години, българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам основното и допълнителното заключение.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси.

 

Адв. Ц.: Нямам въпроси.

 

Адв. Д.: На стр. 8, т. 6 от основното заключение казвате, че единствения незастроен УПИ в район на бившия парцел 8 е УПИ ХV, какво Ви е накарало да приемете, че УПИ ХV е точно имотът, върху който следва да се изгражда сградата, която би получила ищцата?

 

ОТГОВОР: Аз не казвам, че ищцата ще получава имот, а констатирам, че в районна на процесния магазин, където е съществувал до определен период и е бил премахнат, всички останали парцели за застроени, освен УПИ ХV, нищо друго не казвам.

 

ВЪПРОС: Правил сте оценка на бъдеща сграда?

 

ОТГОВОР: Прецизирано към задачата по т. 2 на основната експертиза, както и това, че процесният бивш магазин, една част от него попада в УПИ ХV и факта, че към момента на огледа само той е празен, незастроен, ми е дало насоката да оценя бъдещ строеж в един незастроен парцел, който е посочения УПИ ХVІ-380 и нищо повече.

 

Адв. Д.: Нямам други въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА основното и допълнителното заключение на инж. М..

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 250.00 лв. на 22.10.2013г./

 

Адв. Ц.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. Ц.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да уважите исковата претенция, съобразно основното и допълнителното заключение на вещото лице М. по отношение на имуществените претенции, а по отношение неимуществената вреда, моля, да отсъдите по справедливост, като имате предвид фактическото нарушаване на закона и грубото показване на съдебното решение на ВАС по повод искането за приватизация.

Представям списък за разноски и моля да ги присъдите в полза на моята доверителка.

Ще представя писмени бележки.

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да оставите без уважение исковата молба като считам същата за неоснователна.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки.

Моля за присъждане на направените разноски по списък.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Съдия,  считам че не е доказана исковата претенция, съгласно представения договор за съвместна дейност и разпит на свидетел по делегация относно договорено  осъществяване на съвместна дейност, а не продажба на обекти след застрояване. Исковата молба е подадена от едноличен търговец, а не от физическо лице. Твърдят се неимуществени вреди, а именно претърпени болки и страдания, които няма как да бъдат претърпени от търговец. Считам, че не следва да се уважава иска.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: