ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 457 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.58 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ се явява адвокат С..

За ответника Главен архитект на община Царево не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Витатур инвест“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Прайм пропърти” АДСИЦ против отказ на главния архитект на Община Царево да презавери разрешение за строеж № 210/25.11.2009г. за „Открити басейни при сграда А1, Б4, Д- етапно изпълнение”, с адрес на обекта „Рибарниците” с местонахождение ПИ №44094.22.35 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

Съдът констатира, че по делото не е представена административната преписка в цялост.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата изцяло на посочените в нея съображения. Считам, с оглед промяната на нормативната уредба, че съдебното производство следва да се гледа срещу изричен отказ на главния архитект на община Царево да презавери разрешение за строеж № 210/25.11.2009г. за процесния строеж. В днешното съдебно заседание правя  следното доказателствено искане- моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с нарочно формулирани въпроси в молба, която представям. Към настоящия момент други доказателства няма да представям.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложеното към жалбата писмено доказателство- писмо с изх. № 4578/25.06.2013 г. на директора на РИОСВ Бургас.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на адвокат С. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице арх. В.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в 14-дневен срок от съобщението цялата преписка по издаване на оспорения отказ, както и заверени преписи от документите, налични в преписката по издаване на разрешение за строеж № 210/ 25.11.2009г. за „Открити басейни при сграда А1, Б4, Д- етапно изпълнение”, с адрес на обекта „Рибарниците” с местонахождение ПИ №44094.22.35 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.10.2018г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: