ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 455 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Е.К.  c  пълномощно на лист 80 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  ДИРЕКТОР НА РЗОК БУРГАС, редовно призован, се представлява от юк. Й.c  пълномощно на лист 84 по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р Л.Т..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение по назначената съдебно-медицинска експертиза на вещото лице д-р Л.Т..

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Л. Г. Т. – 56 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

ЮК.Й.: Съобразно медицинската документация налице ли е „двойно прекъсване” на тазовия пръстен и каква е степента на нестабилност или нестабилност на таза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Отговорил съм, че има увреда на таза с прекъсване на тазовия пръстен. Терминът „двойно прекъсване” доста отдавна не се използва в травматологията, но така описаните счупвания и находката на компютърно-томографското изследване показва, че имаме „прекъсване“ на тазовия пръстен в предния и задния отдел, т.е. може да се нарече „двойно прекъсване”. По принцип така описаните фрактури представляват стабилна фрактура, тъй като не е описано разместване или съвсем минимално разместване на задния отдел на тазовия пръстен, но така или иначе съществува „двойно прекъсване”.

ЮК.Й.: Какво лечение е прието за тази фрактура съобразно документацията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Предприето е консервативно лечение съобразно документацията. Няма описани оперативни интервенции на таза. Такъв тип фрактури се лекуват с поставяне на травматично легло с ограничаване обема на движения.

ЮК.Й.: Като вземем предвид медицинската документация, може ли да отговорите има ли в история на заболяването описани остра кръвозагуба, травматичен шок и увреди на вътрешни органи, които съпътстват диагнозата „политравма”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.: Не мога да отговоря, тъй като не ми е бил зададен като задача този въпрос. Единствено описано има травматичен шок, а всички останали подробности, които задават във въпроса, съм описал като възможни при такъв вид политравма. Във всяка политравма е налице риск, но не мога да отговаря, тъй като не съм разглеждал в тази насока медицинската документация. Описал съм го това.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Т..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит / 200 лева/.

/изд.РКО на 15.05.2018 г., сума 200 лева,платежно нареждане на лист 91 по делото/

 

АДВ. К.: Нямаме допълнителни доказателствени искания.

ЮК.Й.: Нямаме допълнителни доказателствени искания.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата. Считам, че по категоричен начин бе установено твърдяното в нея, че не е налице описаното като нарушение, за което е издадена заповед за налагане на санкция, поради което моля да бъде отменена. Прилагам списък на разноските - платена държавна такса и стойността на изготвената експертиза.

ЮК.Й.: Моля да оставите жалбата без уважение. Моля да потвърдите издадената заповед за налагане на санкции като законосъобразна. Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът определя 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: