ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноемви                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 437 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Специалист репатрация в Общинско предприятие „Транспорт“ към Община Бургас – В.С.А., редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице В.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от жалбоподателя с вх.№10369/03.10.2017г..

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№11638/02.11.2017г. от ответника, с което се оспорва изготвеното допълнително заключение на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Да се изслуша вещото лице, не съм запозната със становището на ответника по отношение на заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

В.Б.Г. - години, български гражданин, неосъждан, семеен, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Когато и да мина на това място винаги има паркирана кола и в момента дори има, минах оттам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В отговор на втората задача, сте записали „че за движещите се по ул.“Раковски“ в посока към кръстовището с ул.“Шейново“ процесният автомобил е ограничавал в известна степен видимостта за водачите завиващи наляво, но това ограничение е било несъществено“. Какво означава, това несъществено?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Несъществено, означава следното: По ул.“Шейново“ има паркирани една след друга коли, при хипотеза, процесният автомобил да не е бил там, който и да е излиза от ул.“Раковски“, за да навлезе с ляв или десен завой, трябва отново да навлезе в кръстовището, тъй като има редица паркирани автомобили и на тези идвайки от ул.“Раковски“ им се затруднява видимостта пак. Така че така паркирания автомобил е ограничил видимостта, но несъществено. Процесният автомобил ограничава движението, но несъществено и навлизането в кръстовището по ул.“Раковски“ е неизбежно, за да завие наляво или надясно даден автомобил и затова е несъществено, защото така или иначе трябва да навлезе в кръстовището.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Ако не са били спрени другите автомобили, щеше ли да ограничава видимостта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, само той вече, щеше да ограничава видимостта, но това ограничение нямаше да бъде отново непреодолимо, т.е. несъществено е.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Близо до репатрираното МПС се намира ограда на училище, когато вървят по тротоара пешеходците и стигнат до кръстовището, от къде ще преминат, като казвате, че МПС-то е спряно на 70 см. извън бордюрната линия на ул.“Раковски“?

 

 АДВОКАТ П.: Възразявам срещу този въпрос. Там няма маркировка за пешеходци.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Автомобилът не ограничава и движението на пешеходците, може да се премине зад него, още повече няма маркировка за пешеходна пътека.  Цялото пътно платно мерено по тротоарните линии е било свободно и тази улица е с незначителна интензивност, само хората които влизат и излизат в квартала минават, така че дори да излезе на платното, не е опасно. Имам 20 години стаж в КАТ, в статистиката за ПТП съм работил, къде, какви произшествия и от какво стават и мога да заявя, че на това кръстовище няма нито едно произшествие, поне по моето време и затова като заключение давам, че автомобилът не е създавал някакви опасности или да възпрепятства движението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: А ще се окаже ли пречка при завиването, ако този който завива е с големи габарити - линейна или пожарна кола?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.:*** излизащите в посока ул.“Шейново“, ориентирани в дясно, според закона, който завива на ляво прави външен завой и има достатъчно място, дори и голяма кола. По затруднение ще има голяма кола завивайки на дясно, тъй като радиусът е по-малък там. Това дали може да завие или не, зависи от квалификацията на самия шофьор, но тези на линейките и пожарните коли са с професионална категория.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да не се приема заключението на вещото лице, а да бъде допусната повторна експертиза вещото лице по която да отговори на въпроси 2,3,4, 5и 6, включително да направи нови изчисления на разстояния и нови схеми. Моля да бъде разпит в днешно съдебно заседание, допуснатия ни свидетел, който се намира извън съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Относно възражението на процесуалния представител на ответника, заявявам, че същото е неоснователно. Съответно считам, че е неоснователно искането направено в днешното съдебно заседание за изготвяне на повторно заключение, тъй като ответника не изразява никакво становище за евентуална некомпетентност на изслушаното в днешното съдебно заседание заключение, нито разколебава неговата достоверност, дори в съдебно заседание не навежда никакви доводи в тази посока. Не съм запозната с входираното становище от 02.11.2017г. от ответника, но считам че също в него не се съдържат основания за допускане на повторно заключение. Моля по тези съображения да оставите искането на ответната страна за извършване на повторна експертиза без уважение, като неоснователно. Единственото възражение, което видях от бързия преглед на становището е, че отговорите на експертизата не се харесват на процесуалния представител на ответника, но това не удостоверява некомпетентност, недостоверност на изслушаното днес заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Заключението е необосновано и имаме съмнения за неговата правилност, не съм казал, некомпетентност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Моля да имате предвид, че при изготвяне на заключението си при посочване на местоположението съм се съобразил със свидетелските показания, снимките по делото, като съобразих и дървото къде е. Изготвил съм заключението и по двата варианта, както са ми поставени въпросите и при двата варианта пътното платно остава чисто, това влиза в закръглението на кръстовището този автомобил.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Г. на който определя възнаграждение в размер на 200 лева, от които 80 лева платими от внесения на депозит (л.73 и л.64, ), и 120лева вносими по равно от всяка от страните или по 60 лева, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внесеното допълнително възнаграждение на вещото лице, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

По направеното искане за допускане на повторна експертиза или тройна, съдът счита същото за неоснователно, доколкото от процесуалния представител на ответника не се оспорват фактическите констатации на вещото лице, а неговите изводи. В случая по така оспорените изводи, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт, въз основа на изложените фактически констатации, които както беше казано не се оспорват от ответника, предвид на което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на ответника за допускане на повторна или тройна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се разпита допуснатия свидетел.

        

АДВОКАТ П.: Не възразявам да се разпита свидетеля, той е допуснат.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и СНЕМА самоличността му, както следва:

М.К. П.-г., български гражданин,  неосъждан, служител в ОП“Транспорт“ към Община Бургас. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм шофьор на автокран в ОП“Транспорт“ към Община Бургас. На 12.12.2016година, когато е репатриран процесния автомобил, аз управлявах крана.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА свидетеля снимки на л.21 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Тези снимки се правят преди репатриране на автомобила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Колко време изпълнявате тази длъжност?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Към девет години вече работя като шофьор.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Спомняте ли си репатрация на този автомобил?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Спомням си репатрацията на този автомобил защото такива коли ми се запечатват. Такива коли, които пречат, просто ги помня.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Как протече процедурата по репатриране на този автомобил?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Инспектора казва, спираме, той снима колата, ние я закача и вдигаме. Снимките са правени по време на репатрацията. Инспекторът слиза, аз намествам автомобила, а инспектора снима през това време. Снимането е преди да се премести колата. Положението отговаря на това което е по снимките.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.:  Дървото, което се вижда на снимките преди или след шофьорската врата оставаше?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че преди шофьорската врата оставаше дървото, както е снимано така е.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Понеже в изпълнение на служебните си задължения, управлявате МПС с големи габарити, тип „Паяк“, възможно ли е автомобил с голям габарит и този който Вие управлявате да направи завой от ул.“Раковски“, така както е било паркирано процесния автомобил?

 

 АДВОКАТ П.: Това е въпрос на лична преценка.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз не бих могъл. С хиляди маневри, може би бих успял.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ П.: На ден приблизително колко коли репатрирате, като сте на смяна?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Около пет автомобила на ден.

 

АДВОКАТ П.: Вие всички ли репатрирани коли си спомняте, тъй като казахте, че този помните, защото мразите така спрели коли.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Този специално го помня, но не всички помня.

 

АДВОКАТ П.: Ако знаете, след такава репатрация, има ли процедура, знаете ли дали има такава процедура, да се звъни на съответното РУ, че вдигате колата и ако има такава, кога се обаждате?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Аз специално нямам такова задължение. Мисля, че на самия паркинг като влезе в компютъра колата, автоматично се уведомява полицията, но не съм много сигурен. В момента на вдигане на колата пред мен не е уведомяване РУ.

 

АДВОКАТ П.: На тази дата виждам, че добре си спомняте автомобила, колко МПС репатрирахте? Вие сте били на смяна целия ден и за този ден много ли бяха вдигнати или малко като бройка?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: 7-8 коли. Зависи дали е малко или много.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ П.: Представям и моля да приемете по повод отговорите, една статия по повод на това, че въпреки абсолютното задължение на служителите по репатрация, масово, както и в настоящия случай, не се уведомяват служители на РУ и в този случай не изпълняват едно от императивните си задължения. Представям доказателството и моля да го приобщите към делото, предвид изявлението в писменото становище вх.№5912/09.06.2017г. на процесуалния представител на ответника, че такава информация за уведомяване на съответното РУ не се съдържа, поради големия обем на броя на репатрираните автомобили на същата дата. Представеното доказателство има връзка с показанията на днес разпитания свидетел, който каза, че не са толкова много репатрираните автомобили и ние твърдим, че ответникът въобще не е изпълнил императивното си задължение да уведоми съответното РУ, нито в момента на репатриране, нито в края на деня. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да не се приема като доказателство, така представената статия. Така или иначе сме представили писмо от директора на ОП“Транспорт“, в което е посочено, че не е налице такова уведомяване, но това неизпълнение не е нарушение от съществен характер, за да води до незаконосъобразност на процесния ПАМ.  Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че така представената в днешното съдебно заседание статия от процесуалния представител на жалбоподателя, не следва да се приема като доказателство по делото, а за сведение.

Предвид горното и по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представената днешното съдебно заседание статия от Интернет сайта Вести.бг.

 

ПРИИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отмените обжалваната заповед за налагане на ПАМ - преместване на процесното МПС на дата 12.12.2016г., като незаконосъобразна, неправилна и постановена при съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, по съображения подробно изложени в жалбата. Считам, че безспорно се установи от всички доказателства по делото, че въпреки че жалбоподателят е паркирал процесния автомобил в нарушение на разпоредбите на ЗДвП, не е било налице другото кумулативно задължително основание за прилагане на ПАМ, а именно процесния автомобил да е правил невъзможно преминаването на останалите участници в движението, както е паркиран. Моля да присъдите направените от доверителя ми разноски за настоящото производство, за което представям списък по чл.80 от ГПК във вр. с чл.144 и чл.143 АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, с оглед събраните доказателства по делото, моля да приемете, че наложената ПАМ е правилна и законосъобразна. Длъжностното лице наредило репатрираното на автомобила е действало в кръга на правомощията си, в неговата компетентност, за което са представени доказателства удостоверяващи това. Видно от снимковия материал и заключението на вещото лице, безспорно се установи, че е бил паркиран автомобилът в забранената от закона зона. Считам, че безспорно беше доказано, че по начина, както е бил паркиран на автомобила, ограничава влизащите и излизащите МПС в кръстовището и в резултат се създава опасност за ПТП и затруднява преминаването на МПС-та, както и преминаването на пешеходците, които са принудени да го заобикалят навлизайки в центъра на кръстовището. Ето защо, считам че са налице всички хипотези на нормата на чл.176 от ЗДвП и не са налице основанията по чл146 от АПК, за отмяна на ЗПАМ, поради което моля да се потвърди същата. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, и същото следва да бъде редуцирано до минималния размер. Моля за срок за писмени бележки, както и да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ П.: По повод възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заявявам че същото е неоснователно. Има постановено тълкувателно решение, вярно на гражданско отделение, в този смисъл, съдът не е обвързан с минималния размер, а следва да прецени размера съобразно броя проведени заседания и извършените процесуалния действия.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК, ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: