ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,14.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети ноември                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 424 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегозор” ООД се явява адвокат В..

За ответника- началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с изх.№13444164-1/02.10.2014г. от ЕVN България.

 

Адвокат В.- Представям удостоверение от „ВиК” ЕАД - Бургас, изх. К-1781-1/01.10.2014г. във връзка с твърдението ни, че за имота няма разкрита партида. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза и моля да бъде допусната и съдебно-счетоводна експертиза със задача вещото лице да определи какъв е размерът на задълженията за такса битови отпадъци и данък недвижимо имущество за процесния период 2008г. - 2010г., като отнесе задачата само към имот с кадастрален № 53045.503.269 по КК на гр. Обзор, с площ 683кв.м. и съобрази обстоятелството, че същият е отразен с начин на трайно ползване озеленени площи, т.е. като такъв, който не е жилищен и стопански. Вещото лице да изследва каква е данъчната оценка на този имот за периода 2008г.-2010г. и даде заключение какъв е размерът на данъка и таксата върху данъчна оценка и върху отчетна стойност в табличен вид, както и да се определи размерът на лихвата.

Юрисконсулт Н.- Представям обяснителна записка относно начина на формиране на задълженията, справка – разпечатка от системата, за подадени декларации по чл.21 от ЗМДТ за процесните години, както и акт за частна общинска собственост за изграждане на депо на гр.Обзор и извлечение от кадастър и имотен регистър. Част от доказателствата, които са изискани от ответника са представени - заповеди на кмета за сметосъбиране, план-сметки за съответните години, длъжностни характеристики, разписание за дейност на БКС на кметство Обзор, трудови договори на лицата, работещи в БКС, справки за налични материали, както и информация за обществени поръчки, относно разходи за дейностите по чистотата в община Несебър, за закупени торби и контейнери. По отношение на исканото решение на директора на РИОСВ - не разполагаме с такова разрешение и поради това не мога да го представя в днешното съдебно заседание. Такъв документ изобщо не е издаван.

Адвокат В.- Не поддържам искането си по т.3 от молбата вх. № 5486/17.07.2014г.

Юрисконсулт Н.- Няма да соча други доказателства. Моля да бъдат допуснати исканите от жалбоподателя експертизи.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писма с изх. № 13444164-1/02.10.2014г. и № К-1781-1/01.10.2014г. съответно от ЕVN България и от „ВиК” ЕАД - Бургас, както и АЧОС №5744/30.05.2014г. на община Несебър, справка от информационна система на община Несебър за подадени декларация за освобождаване от такса битови отпадъци, обяснителна записка относно АУЗД №790/19.11.2013г. и справка от кадастъра и имотния регистър за имот 53045.503.269 по кадастралната карта на гр. Обзор.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените под № 4.5 в молбата на адвокат В. с вх.№5486/17.07.2014г. (л.224) задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 180 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по формулираните в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Адвокат В.- Водя допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия с протоколно определение от 18.06.2014г. свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

С.К.С., роден на ***г. гр. Варна, с постоянен адрес гр. Варна, ул. Иван Вазов №10, ет.5, ап.10, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела със страните. предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят С. на въпросите на адвокат В.-Работя във фирма за недвижими имоти. Вторият ни офис се намира в гр. Обзор. Посещавам през лятото гр. Обзор всеки ден, зимата по-рядко, но лятото всеки ден, защото водя купувачи за оглед на имоти. „Мегозор” ООД закупиха имота с моето посредничество. Имотът не е застроен, няма изградена инфраструктура, съседните имоти са собственост на същата фирма. Те са четири парцела, този е един от средните, ако не се лъжа. Няма никаква техническа инфраструктура, няма канализация, ток, вода. В района не съм забелязал да се извършва дейност по сметосъбиране. Контейнери от м.март.2008 г. до ден днешен не съм виждал. В района има жилищни сгради, но в близост до имота няма. Първата жилищна сграда е на 80 метра, а в съседство няма нищо застроено.

Юрисконсулт Н. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля.

Адвокат В. – Няма да соча други доказателства на този етап.

Юрисконсулт Н.- Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед извършване на допуснатите експертизи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 11.50 ч., за които дата и час страните са уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: