ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 23.10.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 421 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Транскомерс-АСС“ ЕООД, редовно призован, се явява лично управителят и с адв. Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Р.Д..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 15.10.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв.Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Р.Д.Д. – ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице, тъй като  заключението е подробно и обосновано. Да се приеме заключението и да се приложи като доказателство по делото.

 

юк. М.: Едно уточнение искам да направим. На стр. 16 от заключението относно недостига на дизелово гориво в размер на 3000 л. може ли вещото лице да обясни как е направило този извод и дали същият кореспондира с отговора на въпрос № 4 на стр. 22?

 

Вещото Лице: Експертизата получи съдействие от жалбоподателя.  Бяха предоставени хронологични записвания от счетоводните регистри, справка за изминати км и искания за изписване на гориво. В счетоводството на жалбоподателя няма недостиг на гориво, но по делото съгласно справка за зареждане на автомобили, изминати км на стр. 492 има заявено повече количество гориво с 3000 л. и експертизата уточни, че ако се осчетоводи тази справка и ако тя е вярна няма да има налично достатъчно количество гориво.  Този извод кореспондира с отговора на въпрос № 4 на стр. 22. В заключителната част в отговора на въпрос № 4 е констатирано същото, както в констативно-съобразителната част.

 

юк. М.: нямам повече въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по представеното заключение,

О П Р Е Д Е Л И:

приема заключението на вещото лице Д., на което определя възнаграждение в размер на 650.00 лв., 500.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 500 лв. – 23.10.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 150.00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адв. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. М.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. Н.: Моля да постановите съдебно решение, с което да уважите предявената от нас жалба и същевременно да отмените обжалвания РА изцяло като неправилен и незаконосъобразен, като присъдите на доверителя ми разноските, които същият е сторил в производството, включващи ДТ и депозит за вещо лице. Считам, че следва да бъде изцяло кредитирана изслушаната в днешно съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза. Същата не е оспорвана от страните и съдържа конкретен и обоснован отговор на всички поставени въпроси. Коментарът по тези въпроси налага изводи, че изведените изводи в РА не кореспондират със закона и в този смисъл следва да бъдат ревизирани същите. По отношение на недостига, констатиран от вещото лице в експертизата, в случая по-скоро се касае за липса на точна кореспонденция за количеството гориво, което обаче считам, че в никакъв случай не може да се коментира в тежест на жалбоподателя, тъй като в случай, че това гориво беше документално изписано, то тогава жалбоподателят би имал интерес да ползва допълнителен разход, а не по начина, по който се е случило, т.е. с неизписването на горивото реално се е лишил от възможността да намали реално облагаемата основа, която би следвало да бъде обложена с данъци. В заключение моля да кредитирате всички доводи, които сме заявили в нашата жалба, моля същите да бъдат възприети от настоящия съдебен състав и в крайна сметка със съдебния си акт да уважите изцяло искането ни по начина, по който е формулирано в тази жалба.

 

Юк. М.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за срок, в който да представя писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 2415,00 лв. 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: