О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2174

гр. Бургас, 08.09.2008 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                         ХII състав

на осемнадесети юни две хиляди и осма година

в съдебно  заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

Секретар: Й.Б.

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 421 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.К.М., Т.А.М. и М. К. М. ***, *** срещу бездействие на кмета на община Бургас да изпълни Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по молба на М.А.М., вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от дворно място, съставляващо УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас по реда на  ПМС № 235/1996 г. (отм.).

С жалбата и с направеното по-късно в съдебно заседание уточнение е направено искане съдът да задължи кмета да изпълни посочените по-горе заповеди и да приключи производството по издаване на заповед за определяне на М.А.М. като купувач на 88,34/730 кв. м идеални части от дворно място, съставляващо УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово.

Съдът, преценявайки процесуалната допустимост на подадената жалба, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Със Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас жалбоподателката Н.К.М. е била определена за купувач на общински имот, представляващ 340/730 идеални части от УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, целия с площ 730 кв. м., при граници: североизток – УПИ ХІ-535, югоизток – улица, югозапад – улица между о. т. 133 и о. т. 125, северозапад – УПИ ХІІІ-540. Със Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас Т.А.М. е бил определен за купувач на 285/730 идеални части от същия имот. Посочените заповеди са били издадени по реда на ПМС № 235/1996 г. (отм.). Във връзка с изпълнение на заповедите е определен размерът на общо дължимата сума по продажбата на имота – цена и дължими данъци и такси. В административната преписка не се съдържат данни посочените заповеди да са връчени на жалбоподателите, поради което за тях не е започнал да тече едномесечният срок за плащане на цената на имота, ведно с дължимите данъци  и такси. Установеният в § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (приет с ПМС № 254 от 15.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2006 г., изм., бр. 26 от 27.03.2007 г., доп., бр. 51 от 26.06.2007 г.) шестмесечен срок за приключване на незавършените производства, образувани по реда на Постановление № 235 на Министерския съвет от 1996 г., във връзка с § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 33 от 1996 г.) е инструктивен и не са налице пречки да бъде приключено производството по закупуване на процесния имот по отношение на жалбоподателите Н.К.М. и Т.А.М. след извършване на плащане от тяхна страна. В случая за изпълнението на посочените заповеди административният орган не дължи извършване на определени действия, напротив – за купувачите на имота е възникнало задължение да платят цената, ведно с дължимите такси и данъци. Съдът намира за необходимо да уточни също така, че дори и за административния орган да са възникнали задължения като правна последица от определен административен акт, то при неизпълнението им, заинтересованите лица могат да защитят правата си по пътя на принудителното изпълнение чрез сезиране на съдебен изпълнител. Изпълнението на административните актове е уредено в Глава седемнадесета от АПК, в която не е предвидено правомощие на съда да задължи административния орган да изпълни определен административен акт. Предвид това, че съдът не разполага с правомощие да се произнесе по жалба срещу бездействие на административен орган да изпълни административен акт, още повече, че в настоящия случай няма данни за такова бездействие, жалбата на Н.К.М. и Т.А.М. се явява процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по отношение на посочените лица – прекратено.

Жалбата на М.А.М. също е процесуално недопустима. Тя е насочена срещу мълчаливия отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по молба на М.А.М. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от дворно място, съставляващо УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас по реда на  ПМС № 235/1996 г. (отм.). Молбата е била подадена с вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. Между страните не се спори, че по тази молба не е налице произнасяне и е налице формиран мълчалив отказ. М.А.М. е разполагал с възможност да обжалва мълчаливия отказ на кмета на община Бургас, като срокът за това е изтекъл още през 2004 г. В случая е налице влязъл в сила мълчалив отказ по молбата на М.А.М. да закупи процесния имот и възможността му да оспори по съдебен ред този мълчалив отказ е преклудирана поради просрочие на жалбата. По изложените съображения жалбата на М.А.М. се явява процесулно недопустима, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство – прекратено.

Воден от горното, Административен съд – гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на делото по същество, постановено в съдебно заседание на 18.06.2008 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.К.М. и Т.А.М. ***, *** срещу бездействие на кмета на община Бургас да изпълни Заповед № 412/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас и Заповед № 411/06.03.2007 г. на кмета на община Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Костов М. ***, *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Бургас по молба, вх. № ОС 94-Т-108/13.02.2004 г. за закупуване на 88,34/730 кв. м идеални части от УПИ ХІІ-539 в кв. 61 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 421/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

 

                                                                                         СЪДИЯ: