Р Е Ш Е Н И Е

 

1599/26.09.2018 година, град Бургас,

 

            Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар: Г.С.,

разгледа адм. дело № 419/2018 година

 

            Производството е по реда на чл.176 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            С решение № 917/10.05.2018 година по адм. дело № 419/2018 година настоящият съдебен състав е отменил финансова корекция, наложена с писмо изх. № 1000-4402/22.02.2017 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и е изпратил преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за ново произнасяне.

            Жалбоподателят е бил уведомен за решението на 21.05.2018 година (лист 22).

            С молба вх. 6128/01.06.2018 година процесуалният представител на жалбоподателя е поискала да бъде допълнен съдебния акт, като бъде постановен изричен диспозитив в частта за разноските, дължими от ответника на жалбоподателя, в каквато насока има изложени мотиви в решението (лист 24).

            По подадената молба за допълване ответникът не е изразил изрично становище в насроченото съдебно заседание.

            След като съпостави съдържанието на мотивите и на диспозитива на решението, съдът приема, че искането е основателно. На страница последна от решението – абзацът преди постановените диспозитиви, въз основа на основателността на жалбата е прието, че ответникът дължи разноски – 200 лева за процесуално представителство. Диспозитив в тази насока, обаче, не е постановен.

            Затова, на основание чл. 176 от АПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

            ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да заплати на Община Бургас сумата от 200 (двеста) лева разноски по делото – за юрисконсултско възнаграждение.

 

            Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението му.

 

 

 

СЪДИЯ: